TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Korňa.

Obec Korňa podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. i), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov, a v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Korňa.

§ 1

Úvodné ustanovenia


1. Predmetom tohto VZN je stanovenie všeobecných pravidiel času predaja v obchode a čas prevádzky služieb na území obce Korňa.
2. Toto VZN sa vťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby – ďalej len „podnikatelia“, ktoré prevádzkujú na území obce Korňa prevádzkarne obchodu a prevádzky služieb (ďalej len „prevádzkáreň“).

 

§ 2

Výklad pojmov


1. Prevádzkáreň je priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.
2. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná v evidencii podľa osobitného predpisu.
3. Prevádzkový čas je čas predaja a čas poskytovania služieb v prevádzkárni.

 

§ 3

Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb


1. Za účelom poskytovania služieb obyvateľom obce sa určuje čas predaja v obchode a prevádzky služieb nasledovne:


             a) v dňoch pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa v rozmedzí od 6:00 hod. do 22:00 hod.
             b) v dňoch piatok a sobota v rozmedzí od 6:00 hod. do 24:00 hod.

2. Podnikatelia si sami určia čas predaja v obchode alebo čas prevádzky služieb v súlade s ustanoveniami tohto VZN obce Korňa a takto určený čas sú povinné dodržiavať.

 

§ 4
Povinnosti podnikateľa


1. Oznámiť obci Korňa zriadenie, alebo umiestnenie prevádzkarne na území obce a oznámiť prevádzkový čas prevádzkarne.
2. Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne:


            a) bol dodržiavaný určený prevádzkový čas,
            b) nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného pokoja a verejného poriadku priamym dôsledkom činnosti prevádzkarne najmä hlukom a neprimeraným hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom.


3. Podnikateľ je povinný označiť svoju prevádzkareň na vhodnom a trvale viditeľnom mieste údajmi a to :


            a) obchodné meno a sídlo,
            b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
            c) prevádzková dobu určená pre spotrebiteľa,
            d) kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide a ubytovacie zariadenie.


4. Podnikateľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie (zrušenie) činnosti prevádzkarne obci Korňa najneskôr do 15 dní odo dňa jej zrušenia na tlačive vydanom príslušným oddelením obce Korňa.

 

§ 5
Kontrola a Sankcie


1. Hlavný kontrolór obce Korňa bude vykonávať kontrolu na dodržiavaním prevádzkového času v prevádzkarniach.
2. Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za zistený priestupok je oprávnená Obec Korňa ukladať a vyberať pokuty v blokom konaní.

 

§ 6

Záverečné ustanovenia


1. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č.447/2018 dňa 13.04.2018.
2. Toto VZN bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Korňa dňa 16.04.2018 a zvesené dňa 15.05.2018.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho zverejnení.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky v občerstvovacích zariadeniach a prevádzky služieb na území obce Korňa schválené uznesením č. 37/2014 zo dňa 30.05.2014.

Zverejnenie návrhu VZN pred rokovaním dňa: 22.03.2018
Zvesenie Návrhu VZN pred rokovaním dňa: 9.04.2018

Štefan Belko
Starosta obce