TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Všeobecne záväzné nariadenie o niektorých podmienkach držania psov v obci Korňa.

Obec Korňa podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o niektorých podmienkach držania psov v obci Korňa.

 

§ 1

Úvodné ustanovenia


1. Účelom tohto VZN je úprava niektorých podmienok držania psov na území obce Korňa.
2. Predmetom tohto nariadenia je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na území obce:


                a) Evidencia psov,
                b) Podrobnosti o vodení psa,
                c) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný;
                d) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný;
                e) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.


3. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov, používaných podľa osobitných predpisov.
4. Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona a osobitných predpisov.

 

§2

Vymedzenie pojmov


1. Zvláštnym psom je pes:


              a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
              b) používaný horskou službou,
              c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,
              d) poľovný,
              e) ovčiarsky,
              f) so špeciálnym výcvikom,
              g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku.


2. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.

3. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
4. Za psa so špeciálnym výcvikom podľa zákona č. 282/2002 Z.z. sa považuje aj pes v špeciálnom výcviku v sprievode osoby odborne spôsobilej na výcvik psa so špeciálnym výcvikom podľa osobitného predpisu.
5. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom má právo byť sprevádzaná psom so špeciálnym výcvikom na verejne prístupných miestach. Na fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom sa nevzťahuje zákaz vstupu so psom na miesta vymedzené podľa § 5 ods. 1 tohto VZN.

 

§ 2

Evidencia psov


1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce Korňa podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
2. Evidenciu vedie obec Korňa. Do evidencie sa zapisujú najmä údaje uvedené v § 3 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z.
3. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
4. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci Korňa, kde je pes evidovaný. Obec Korňa vydá držiteľovi psa náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo výške 2 €.

 

§ 3

Podrobnosti o vodení psa


1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

3. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
4. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
5. Každý pes musí byť na verejne prístupných miestach riadne a viditeľne označený evidenčnou známkou.

 

§ 4

Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný


1. Voľný pohyb psov na území obce Korňa je zakázaný na tých miestach, ktoré sú v majetku obce Korňa a sú viditeľné označené nápisom „zákaz voľného pohybu psov:


                      a) priestranstvo pre obecným úradom
                      b) v areáloch školských a predškolských zariadení,
                      c) v priestore futbalového ihriska TJ Kysučan Korňa,
                      d) v areáli cintorínu
                      e) všetkých miestnych komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách, plochách verejnej zelene.

 

§ 5
Miesta, kde je vstup so psom zakázaný


1. Na území obce Korňa je vstup so psom zakázaný na tých miestach, ktoré sú v majetku obce Korňa a sú viditeľne označené nápisom „Zákaz vstupu so psom“ alebo piktogramom, najmä:

                     a) do areálu futbalového ihriska TJ Kysučan Korňa,
                     b) do areálu ZŠ Korňa,
                     c) do areálu MŠ Korňa,
                     d) do areálu cintorína,
                     e) do budovy obecného úradu a domu kultúry,

 

§ 6
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev výkalmi psov


1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích výkalov (mikroténové alebo papierové vrecúško),psie výkaly z verejného priestranstva bezodkladne odstrániť a obal s výkalmi po uzavretí vhodiť do osobitnej nádoby s vyobrazením psa prípadne nádoby na komunálny odpad a na uličné smeti.

 

§ 7

Záverečné ustanovenia


1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom uznesením č.449/2018 dňa 13.04.2018
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce Korňa dňa 16.04.2018
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN o podmienkach držania psov na území obce Korňa schválené uznesením č. 67/2014 zo dňa 26.09.2014.


Štefan Belko
Starosta obce