Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Všeobecne záväzné nariadenie obce Korňa o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Korňa.

Obecné zastupiteľstvo obce Korňa vo veciach plnenia úloh štátnej správy v zmysle ustanovenia § 6 ods.2 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov, § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

 

§1
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „ nariadenie“) vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov, voľby do orgánov samosprávy obcí.


§2
Vyhradenie miest na vylepovanie volebných plagátov


Obec Korňa vyhradzuje kandidujúcim subjektom na umiestňovanie volebných plagátov nasledovné miesta:


- nástenný panel na budove obecného úradu.

 

§3
Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov


V zmysle § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani v znení neskorších predpisov kandidujúci subjekt môže v obci umiestniť volebné plagáty na vyhradenom mieste počas volebnej kampane. Volebná kampaň podľa § 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

 

§4
Záverečné ustanovenia


1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce Korňa č. 126/2015 zo dňa 04.12.2015 o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Korňa.
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Korňa č. 430/2018 o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Korňa schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Korňa na svojom rokovaní dňa 23.02.2018 uznesením č. 430/2018.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 23.03.2018.

 

V Korni dňa 09.03.2018

Štefan Belko
Starosta obce