Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

pdfVZN_odpady_2013.pdf178.62 KB