TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2012.

pdfVZNdane2012.pdf169.32 KB