Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdfVZNdane2011.pdf192.15 KB

Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom na území Obce Korňa
pdfVZNodpady2011.pdf177.73 KB

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Korňa o prevádzke domu smútku a cintorína
pdfVZNcintorin2011.pdf172.27 KB

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Korňa
pdfVZNopatera2011.pdf184.67 KB

Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach držania psov v obci Korňa
pdfVZNpsy2011.pdf402.93 KB