Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

a href="/images/stories/formulare/Ohlásenie_drobnej_stavby.doc""""Ohlásenie_drobnej_stavby.doc

a href="/images/stories/formulare/Ohlásenie_stavebných_úprav_a_udržiavacích_prác.doc" clas" titl"><spa" clas">Ohlá"enie_stavebných_úprav_a_udržiavacích_prác.doc

a href="/images/stories/formulare/Návrh_na_povolenie_zmeny_v_užívaní_stavby.doc" cl" ti"><s" cl">Ná"rh_na_povolenie_zmeny_v_užívaní_stavby.doc

a href="/images/stories/formulare/Návrh_na_vydanie_kolaudačného_rozhodnutia.doc" c" t"><" c">N"vrh_na_vydanie_kolaudačného_rozhodnutia.doc

a href="/images/stories/formulare/Návrh_na_vydanie_územného_rozhodnutia.doc" c" t"><" c">N"vrh_na_vydanie_územného_rozhodnutia.doc

a href="/images/stories/formulare/Žiadosť_o_stavebné_povolenie_spojené_s_územným_rozhodnutím.doc" class" title"><span">Žiado"ť_o_stavebné_povolenie_spojené_s_územným_rozhodnutím.doc

a href="/images/stories/formulare/Žiadosť_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokončením.doc" cl" ti"><s" cl">Ži"dosť_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokončením.doc

a href="/images/stories/formulare/Žiadosť_o_stavebné_povolenie_-_zmena_dokončenej_stavby.doc" cl" ti"><s" cl">Ži"dosť_o_stavebné_povolenie_-_zmena_dokončenej_stavby.doc

a href="/images/stories/formulare/Žiadosť_o_povolenie_na_odstránenie_stavby.doc" c" t"><" c">Ž"adosť_o_povolenie_na_odstránenie_stavby.doc

a href="/images/stories/formulare/Žiadosť_o_povolenie_MZZO.docx" " ">" ">"iadosť_o_povolenie_MZZO.docx  (MZZO - malý zdroj znečistenia ovzdušia)

a href="/images/stories/formulare/Žiadosť_o_udelenie_súhlasu_k_užívaniu_MZZO.doc" cla" tit"><sp" cla">Žia"osť_o_udelenie_súhlasu_k_užívaniu_MZZO.doc

a href="/images/stories/formulare/Postup_pri_povoľovaní_vodných_stavieb.doc" c" t"><" c">P"stup_pri_povoľovaní_vodných_stavieb.doc

a href="/images/stories/formulare/Žiadosť_o_vyjadrenie_k_zámeru_vybudovania_vodnej_stavby.docx" c" t"><" c">Ž"adosť_o_vyjadrenie_k_zámeru_vybudovania_vodnej_stavby.docx

a href="/images/stories/formulare/Žiadosť_o_zriadenie_vodnej_stavby.doc" " ">" ">"iadosť_o_zriadenie_vodnej_stavby.doc

a href="/images/stories/formulare/Žiadosť_o_kolaudáciu_studne.doc" c" t"><" c">Ž"adosť_o_kolaudáciu_studne.doc

a href="/images/stories/formulare/Žiadosť_o_výrub_drevín.doc" cl" ti"><s" cl">Ži"dosť_o_výrub_drevín.doc

Žiadosť_o_predlženie_lehoty_výstavby.pdf64.32 KB

Vyhlásenie_stavebneho_dozoru.pdf193.68 KB

icon aplikacia