Oznamy

Obecný úrad v Korni oznamuje občanom, že Záverečné stanovisko - Beskydsko-Javornícka lyžiarska bežecká magistrála bolo doručené na Obecný úrad v Korni z Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR dňa: 23.9.2010. Do tohto stanoviska je možno nahliadnuť od 24.9.2010 v pracovných dňoch od 8.00 hod do 14.00 hod. v kancelárii Bc. Anny Chylíkovej. Zo záverečného stanoviska si môžu občania robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť fotokópie.

Obec Korňa
vypisuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE KORŇA

V súlade s §18 a ods.4 a ods.8 písm. a / zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Korňa zašle a odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 15.10.2010 na obecnom úrade v Korni č. 517, 023 21 v uzavretej obálke označenej

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE“ ,“ NEOTVÁRAŤ!“

Výberové konanie sa uskutoční 22.10.2010

Zjednodušená čiastková projektová dokumentácia.

Zoznam príloh:
Technická správa
Rozpočet a výkaz výmer

dhz sprinterDňa 21.3.2009 sa uskutočnili aj v našej obci voľby prezidenta SR, na požiadanie starostu obce sme poskytli dopravný automobil MB Sprinter a vodičov na zvoz voličov v okrajových osadách obce Korňa, ďalej boli v jednotlivých miestnostiach rozmiestnené hasiace prístroje, poplachové smernice, evakuačné plány a taktiež bola zabezpečená protipožiarna asistenčná hliadka. Priebeh volieb nebol narušený.

Programový rozpočet Obce Korňa na rok 2009

Programový rozpočet Obce Korňa na rok 2009 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 3,724 Tis. SK/123.614 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 4,150 tis. Sk/137755 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami – predpokladaným prebytkom hospodárenia Obce za rok 2008 a prevodom z rezervného fondu Obce Korňa.

Návrh Programového rozpočtu Obce Korňa na rok 2009 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií Obce vychádzajúcich z potrieb obyvateľov Obce.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2009-2011 je rozpočtovaných ..11.. programov, ktoré predstavujú ..30....podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu počíta s úpravou .

Návrh Programového rozpočtu Obce Korňa na roky 2010-2011 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2010-2011 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Pokračovanie...

docProgramový rozpočet Obce Korňa na rok 2009-2011973.5 KB