Oznamy

Obec Korňa následkom extrémnych snehových zrážok vyhlásila dňa: 16.2.2012 o 8,00 hodine mimoriadnu situáciu, nakoľko by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a škôd na majetku.Obec Korňa ustanovuje nasledovný režim v obci:

- Sprejazdnenie štátnej cesty 48/422 a miestnych komunikácií pre Hromadnú autobusovú dopravu, zásobovanie a osobnú dopravu
- Sprístupnenie osád pre záchranné a pohotovostné služby

Obecný úrad oznamuje, že nahrávky zo zasadania OZ v Korni sú k dispozícií verejnosti. Na požiadanie si ju možno vypočuť v priestoroch knižnice.

DSC03182.previewProjekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v Korni s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti

V piatok - 21.januára 2011 sme mali slávnostný deň. Škola dostala do užívania nový pavilón učební financovaný z projektu Európskej únie za spoluúčasti obce Korňa s názvom: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v Korni s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti

Celková hodnota diela je 460 753,42 €, z čoho 5% financovala obec Korňa.

Obecný úrad v Korni oznamuje občanom, že Záverečné stanovisko - Beskydsko-Javornícka lyžiarska bežecká magistrála bolo doručené na Obecný úrad v Korni z Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR dňa: 23.9.2010. Do tohto stanoviska je možno nahliadnuť od 24.9.2010 v pracovných dňoch od 8.00 hod do 14.00 hod. v kancelárii Bc. Anny Chylíkovej. Zo záverečného stanoviska si môžu občania robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť fotokópie.

Obec Korňa
vypisuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE KORŇA

V súlade s §18 a ods.4 a ods.8 písm. a / zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Korňa zašle a odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 15.10.2010 na obecnom úrade v Korni č. 517, 023 21 v uzavretej obálke označenej

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE“ ,“ NEOTVÁRAŤ!“

Výberové konanie sa uskutoční 22.10.2010