logo EU 1

 

Názov projektu:                      Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

                                                  prostredníctvom obstarania kompostérov

Kód projektu:                            310010L130

Cieľ projektu:                            Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné

                                                   použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Miesto realizácie projektu:    obec Korňa

Výzva:                                       OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Operačný program:                 Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom:    Kohézny fond

Zmluvná výška NFP:               108 066,26 €

 

Začiatok realizácie hlavných aktivít:              08/2018

Ukončenie realizácie hlavných aktivít:           11/2018

Plagát_kompostéry.pdf354.58 KB 

Späť