Aktuálne dianie

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene strategického  dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. oznamujú, že v súlade s rozhodnutím č. 0023/2021/V, ktoré vydal dňa 24. 08. 2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovujú odo dňa 06. 09. 2021 nasledovné pevné ceny za uvedené služby:

ceny

Obec Korňa oznamuje občanom, že v rámci zberu separovanej zložky papier, bude umožnené občanom využiť výmenný spôsob zberu papiera.

papier

PAPIER - noviny, časopisy, letáky, knihy bez textilných obalov, bez kartónov

Papier musí byť pevne zviazaný v balíčkoch. Takto pripravené balíčky budú na mieste odvážené a vymenené za toaletný papier a to:

4 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera

1,5 kg papiera = 1 balíček vreckoviek

15 kg papiera = 1 balík utierok

Výkup papiera výmennou formou sa uskutoční 02. 09. 2021 na nasledovných stanoviskách a v nasledovných časových intervaloch:

pred Obecným úradom Korňa 15:00 - 15:20 hod.

pred penziónom Kriváň 15:20 - 15:40 hod.

Pracovná pozícia: Školský psychológ
Miesto výkonu práce: Základná škola, Ústredie 533, 023 21 Korňa
Termín nástupu: 01. 09. 2021
Doba trvania výkonu práce: doba určitá (01. 09. 2021 – 31. 08. 2022), v rámci projektu NP PoP II.
Rozsah úväzku: 100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 27. 08. 2021

Obec Korňa oznamuje, že dňa 13. septembra 2021 o 10:00 hod. v Kultúrnom dome v meste Krásno nad Kysucou a dňa 14. septembra 2021 o 11:00 hod. v Kultúrnom dome v obci Lazy pod Makytou sa uskutoční prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami a nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou. Bližšie informácie nájdete v prílohách oznámenia. Je potrebné sa dostaviť do Kultúrneho domu v meste Krásno nad Kysucou a svoje pripomienky predniesť kompetentným.