Aktuálne dianie

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 16.06.2020 07:30:00 do: 16.06.2020 13:00:00 bude v obci prerušená distribúcia elektriny

Začiatkom mája bola vyhlásená súťaž o najkrajšiu fotografiu obce Korňa v jarnom období. Súťažiaci posielali fotografie prostredníctvom sociálnej siete, ktorých bolo naozaj hojný počet. Niektorých súťaž oslovila až natoľko, že poslali množstvo fotografií, ktorých počet sme však už museli zredukovať.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bude dočasne, počas trvania mimoriadnej situácie v dôsledku šírenia koronavírusu Covid 19, akceptovať potvrdenie o žití aj bez úradného overenia podpisu

„Drahí bratia a sestry, už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás „prinútili“ obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska. Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie, s cenením si oboch možností. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na to: jednoduchosť. A ľahko nájdeme, aj na internete, dobré predlohy ako sa modliť.

OU KornaVážení občania,

oznamujeme Vám, že Obecný úrad v Korni bude od pondelka 04. 05. 2020 otvorený pre verejnosť za prísnych hygienických opatrení každý deň v úradných hodinách tak, ako pred epidémiou COVID-19. Občan, ktorý príde na Obecný úrad Korňa je však povinný mať rúško a rukavice! Pri vstupných dverách na poschodí usmerní občanov pracovníčka úradu. Prosíme občanov, aby vstupovali po jednom.

 

Mimoriadna situácia, ktorá je zapríčinená pandémiou koronavírusu postihla aj našich drobných remeselníkov, živnostníkov ale aj ľudí, ktorí robili rôzne služby a zatvorením prevádzok stratili príjem. Vláda prijala podmienky na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenia tejto mimoriadnej situácie.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. (Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie).

VEĽKONOČNÉ SVIATKY sú najväčším kresťanským sviatkom. Keďže sa nemôžeme zúčastniť na obradoch v kostole, náš otec biskup Mons. Tomáš Gális sa k nám prihovára: