V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že od 06. 08. 2020 od 07:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti U Škorníka

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta s popisnými číslami uvedené v prílohe.

Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 06. 08. 2020 o 16:30 hod. a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

Zoznam_popisných_čísiel_pre_prerušenie_elektriny.pdf83.66 KB