Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravuv ZŠ a poslednom ročníku MŠ
  • a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novú skupinu detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu, sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

Nárok na dotáciu bude mať:

  • dieťa navštevujúce MŠ alebo ZŠ, ak dieťa žije v domácnosti, v ktorej sa poskytuje hmotná núdza, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • dieťa, ktoré navštevuje ZŠ alebo posledný ročník, a ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. Túto skutočnosť rodič preukazuje čestným vyhlásením (viz. príloha). Zákonný zástupca dieťaťa, ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný včas o uvedenom obec bezodkladne a písomne informovať, inak si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytované na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

Žiadame Vás, aby ste najneskôr do 06.08.2021 predložili k poskytnutiu dotácie na stravu jedno z nasledovných potvrdení:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (nájdete v prílohe).

Čestné_vyhlásenie_-_dotácia_na_stravu.pdf124.66 KB

Čestné_vyhlásenie_-_dotácia_na_stravu.docx

Uvedené potvrdenia je potrebné odovzdať na Obecnom úrade v Korni do 6.8.2021.