Čo môžeme bez testu:

 • cestu do a zo zamestnania zamestnanca, okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti a cestu späť a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť od 8.2.2021 do 14.2.2021(okres CA, KNM, ZA)
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť
 • cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel vykonania antigénového testu a cestu späť,
 • cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 • cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 • cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,
 • cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku,
 • cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
 • cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov a cestu späť,
 • osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci a cestu späť,
 • zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov, alebo ZŤP osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,
 • cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť
 • cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie súdu,
 • cestu osoby s dieťaťom do 6 rokov veku do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu späť,
 • cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, rovnako tak cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu mimo okresu a cestu späť (platí napr. pre okresy CA, KNM , ZA) pre okresy s III. a nižším stupňom varovania

Čo môžeme s testom

 Čo môžeme vykonávať od 8.2.2021 S TESTOM (PCR, AG) nie starším ako 7 dní:

 • cestu do a zo zamestnania zamestnanca, do školy a do školského zariadenia
 • cestu do čistiarne odevov, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do záhradkárstva, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky 
 • cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť
 • cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť
 • cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
 • cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie (cesta na úrady)
 • cestu osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť,
 • cestu osoby na najbližší zberný dvor a cestu späť

Čo môžeme vykonávať od 15.2.2021 S TESTOM (PCR, AG) nie starším ako 14 dní:

 • cestu do a zo zamestnania zamestnanca, okrem zamestnancov škôl a školských zariadení (tí musia mať 7 dňový test), ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti a cestu späť a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť (platí pre okresy CA , KNM ZA)

Výnimku z povinnosti testu u vyššie uvedených činností má osoba:

 • s potvrdením o prekonaní COVID 19 (nie staršie ako 3 mesiace )
 • s potvrdením o očkovaní na COVID 19 (2 očkovania +14 dní):
 • ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu

Školstvo, cesta do školy od 8.2.2021

Cesta zamestnanca školy a školského zariadenia do a zo zamestnania - 7 dňový test alebo výnimka z testu

Cestu dieťaťa do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do školy a školského zariadenia, a cestu späť - 7-dňový test 1 zákonného zástupcu dieťaťa (žijúci v spoločnej domácnosti) alebo výnimka zákonného zástupcu dieťaťa z testu

Cestu žiaka a poslucháča od druhého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia - žiak 7-dňový test alebo výnimka z testu+ 7 dňový test 1 zákonného zástupcu dieťaťa (žijúci v spoločnej domácnosti) alebo výnimka zákonného zástupcu dieťaťa z testu

Cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do materskej školy, základnej školy a školského zariadenia - sprevádzajúca osoba 7- dňový test alebo výnimka z testu

Výnimku z povinnosti testu u vyššie uvedených činností má osoba:

 • s potvrdením o prekonaní COVID 19 (nie staršie ako 3 mesiace)
 • s potvrdením o očkovaní na COVID19 (2 očkovania +14 dní):
 • ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu