Pozvánky

Pozvánka Váľanie mája 2022

Obec Korňa v súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti s dlhotrvajúcim intenzívnym snežením, sprevádzaným silným nárazovým vetrom na území obce a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

 

dňa 14.01.2019 o 07:00 hod. na území obce mimoriadnu situáciu.

 

 Vyhlásenie_mimoriadnej_situácie_v_obci.pdf280.80 KB

Upozornenie_o_vzniknutej_situácii.pdf289.28 KB