Zasadnutia OZ

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 25. 09. 2009
3./ Hospodárenie obce za 3. štvrťrok 2009
4./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD za 3. štvrťrok 2009
5./ Hospodárenie MŠ a ŠJ za 3. štvrťrok 2009
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 28. 08. 2009
3./ Rôzne
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 31.07. 2009
3./ Rôzne
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 26. 06. 2009
3./ Hospodárenie obce za 1. polrok 2009
4./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 1. polrok 2009
5./ Hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za 1. polrok 2009
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 29. 05. 2009
3./ Správa o činnosti komisií OZ
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Návrh na uznesenie
7./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 24.04. 2009
3./ Rôzne
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 27. 03. 2009
3./ Hospodárenie obce na 1. štvrťrok 2009
4./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD za 1. štvrťrok 2009
5./ Hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2009
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 27.02. 2009
3./ Rôzne
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Zahájenie zasadnutia OZ
2./ Upozornenie od firmy B & B Korňa na porušovanie zmluvy o dielo a žiadosť B & B o odstránenie protiprávneho stavu o odstránenie hrozby vzniku škody.
3./ Diskusia
4./ Záver

Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 boli prítomní 8. Neprítomná poslankyňa p. Sabelová.


Uznesenia: Na tomto zasadaní nebolo prijaté nijaké uznesenie.