Zasadnutia OZ

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 29. 10. 2010
3./ Schválenie inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2010
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Návrh na uznesenie
7./ Záver

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 3
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1747
Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky 1126
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 1071
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce Korňa 1099

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 24. 09. 2010
3./ Hospodárenie obce za 3. štvrťrok 2010
4./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2010
5./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 3. štvrťrok 2010
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 30. 07. 2010
3./ Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Korňa
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Návrh na uznesenie
7./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 25. 06. 2010 a 29.06. 2010
3./ Hospodárenie obce za 1. polrok 2010
4./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 1. polrok 2010
5./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 1. polrok 2010
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Dofinancovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií
3./ Diskusia
4./ Návrh na uznesenie
5./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 28. 05. 2010
3./ Správy o činnosti komisií OZ
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Návrh na uznesenie
7./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 30. 04. 2010
3./ Rôzne
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 26. 03. 2010
3./ Hospodárenie obce za 1. štvrťrok 2010
4./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 1. štvrťrok 2010
5./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2010
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver