Zasadnutia OZ

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesenia prijatého na zasadnutí OZ dňa 22.12.2010
3./ Výkon samosprávy obce za rok 2010
4. / Inventarizácia majetku obce, ZŠ a ŠKD, MŠ a ŠJ Korňa k 31.12.2010
5./ Rozpočet obce Korňa na rok 2011 - 2013
6./ Rozpočet ZŠ a ŠKD Korňa na rok 2011 - 2013
7./ Rozpočet MŠ a ŠJ Korňa na rok 2011 - 2013
8./ Plány práce komisií OZ na rok 2010
9./ Správa o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2010
10./ Správa o činnosti DHZ Korňa za rok 2010
11./ Rôzne
12./ Diskusia
13./ Návrh na uznesenie
14./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
3./ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
4./ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5./ Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6./ Príhovor novozvoleného starostu obce
7./ Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
8./ Voľba zástupcu starostu
9./ Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, prípadne ďalších členov komisií
10./ Schválenie platu starostu obce
11./ Rôzne
12./ Diskusia
13./ Schválenie uznesenia
14./ Záver