Zasadnutia OZ

Program zasadnutia:
1./ Zahájenie zasadnutia OZ
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 21.12.2007
3./ Schválenie rozpočtu ZŠ a ŠKD Korňa na rok 2008
4./ Schválenie rozpočtu MŠ so ŠJ Korňa na rok 2008
5./ Výkon samosprávy za rok 2007
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver