Zasadnutia OZ

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 30. 01. 2009
3./ Inventarizácia majetku obce, ZŠ a ŠKD, MŠ so ŠJ Korňa k 31. 12. 2008
4./ Hospodárenie obce za rok 2008
5./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za rok 2008
6./ Hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za rok 2008
7./ Plány práce komisií
8./ Správa o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2008
9./ Správa o činnosti DHZ Korňa za rok 2008
10./ Rôzne
11./ Diskusia
12./ Návrh na uznesenie
13./ Záver

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 18. 12. 2008
3. Výkon samosprávy obce za rok 2008
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenie
7. Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 28. 11. 2008
3./ Schválenie programového rozpočtu Obce Korňa na roky 2009-2011
4./ Schválenie rozpočtu ZŠ so ŠKD Korňa na rok 2009
5./ Schválenie rozpočtu MŠ so ŠJ Korňa na rok 2009
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 31. 10. 2008 a 08. 11. 2008
3./ Rôzne
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009
3./ Vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavby: „Rímskokatolícky kostol Panny Márie – pútnické miesto na hore Živčáková“
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Návrh na uznesenie
7./ Záver

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 26. 09. 2008
3. Hospodárenie obce Korňa za 3. štvrťrok 2008
4. Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2008
5. Hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za 3. štvrťrok 2008
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 22. 08. 2008
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Návrh na uznesenie
6. Záver

Program zasadnutia:
1. Zahájenie zasadnutia OZ
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 25. 07. 2008
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Návrh na uznesenie
6. Záver

Program zasadnutia:
1. Zahájenie zasadnutia OZ
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 27.06. 2008
3. Hospodárenie obce za 1. polrok 2008
4. Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 1. polrok 2008
5. Hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za 1. polrok 2008
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver