Zasadnutia OZ

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 18. 12. 2009
3./ Výkon samosprávy obce za rok 2009
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Návrh na uznesenie
7./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 27. 11. 2009
3./ Schválenie programového rozpočtu Obce Korňa na rok 2010
4./ Schválenie rozpočtu ZŠ a ŠKD Korňa na rok 2010
5./ Schválenie rozpočtu MŠ a ŠJ Korňa na rok 2010
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 30. 10. 2009
3./ Schválenie inventarizačných komisií
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Návrh na uznesenie
7./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 25. 09. 2009
3./ Hospodárenie obce za 3. štvrťrok 2009
4./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD za 3. štvrťrok 2009
5./ Hospodárenie MŠ a ŠJ za 3. štvrťrok 2009
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 28. 08. 2009
3./ Rôzne
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 31.07. 2009
3./ Rôzne
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 26. 06. 2009
3./ Hospodárenie obce za 1. polrok 2009
4./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 1. polrok 2009
5./ Hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za 1. polrok 2009
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 29. 05. 2009
3./ Správa o činnosti komisií OZ
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Návrh na uznesenie
7./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 24.04. 2009
3./ Rôzne
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver