Zasadnutia OZ

Obec Korňa poriada v dňoch 14. – 15. júna 2008

K O R Ň A N S K É   H O D Y

PROGRAM:
14.6. – SOBOTA: váľanie mája, zabíjačkové jedlá, kultúrne vystúpenie, spev, tanec, hudba, diskotéka, lunapark

15.6. – NEDEĽA: lunapark, predajné stánky, spev, tanec

Miesto konania: areál TJ a pred Obecným úradom.

Počas celých hodových osláv bude pripravené bohaté občerstvenie.

Všetkých srdečne pozývame!

Program zasadnutia:
1./ Zahájenie zasadnutia OZ
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 28. 03. 2008
3./ Hospodárenie obce za 1. štvrťrok 2008
4./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 1. štvrťrok 2008
5./ Hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2008
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Zahájenie zasadnutia OZ
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 29.02.2008
3./ Rôzne
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Zahájenie zasadnutia OZ
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 25.01.2008 a 08.02.2008
3./ Inventarizácia majetku obce, ZŠ a ŠKD Korňa, MŠ so ŠJ Korňa k 31. 12. 2007
4./ Hospodárenie obce za rok 2007
5./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za rok 2007
6./ Hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za rok 2007
7./ Plány práce komisií na rok 2008
8./ Rôzne
9./ Diskusia
10./ Návrh na uznesenie
11./ Záver

Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 boli prítomní všetci.

Program zasadnutia:
1./ Zahájenie zasadnutia OZ
2./ Prejednanie odkúpenia pozemkov v katastri Obce Korňa od p. Ing. Stanislava Babicu a manželky, bytom Svätoplukova č. 48, Žilina
3./ Diskusia
4./ Návrh na uznesenie
5./ Záver

Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 bolo prítomných 8. Neprítomný bol p. František Hurík.

Program zasadnutia:
1./ Zahájenie zasadnutia OZ
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 21.12.2007
3./ Schválenie rozpočtu ZŠ a ŠKD Korňa na rok 2008
4./ Schválenie rozpočtu MŠ so ŠJ Korňa na rok 2008
5./ Výkon samosprávy za rok 2007
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver