Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 27. 03. 2009
3./ Hospodárenie obce na 1. štvrťrok 2009
4./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD za 1. štvrťrok 2009
5./ Hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2009
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver

Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 boli prítomní 8. Neprítomný: p. M. Palica.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k otváracím hodinám v pohostinstve na ihrisku – v čase futbalového zápasu – v nedeľu bolo pohostinstvo p. Mariána Klagu zatvorené, treba to riešiť, aby sa predišlo takýmto situáciám
- k úprave ciest – bol som na kontrolnom dni, kde sa riešili aj opravy ciest – cesty, ktoré sa rozkopali vlani sa budú toho roku asfaltovať, cesty čo sa kopú toho roku sa budú opravovať na rok
- k MŠ – v Kysuckých novinách bol zverejnený konkurz na riaditeľa materskej školy
- k vysporiadaniu pozemkov – ozval sa p. Babic, vyjadril sa, že ide v obci z dreveného domčeka vybudovať letné sídlo a chce si dať všetko do poriadku
- k úprave cesty v osade u Šulca – cesta bola navezená štrkom a upravená
- k pedagogickému dozoru v ŠJ – po dohode s vedením ZŠ a MŠ bol dohodnutý harmonogram pedagogického dozoru počas vydávania obedov žiakom ZŠ v ŠJ

p. Hurík:
diskutoval:
- k úprave ciest – na ceste na Živčákovú – v zákrutách je navezený štrk, treba to dať zavalcovať

p. Fatura:
- k ceste do Šulca – chce vedieť, či bola cesta do osady u Šulca už upravená, pretože v čase požiaru chaty sa hasiči do osady nemohli dostať
- k harmonogramu pri podávaní obedov – bol vyhotovený harmonogram pedagogického dozoru počas podávanie obedov žiakom ZŠ?

p. Barčák:
- k projektom - treba využívať projekty, sledovať termíny, pretože ak nám dá štát 95%, obec by mala dať len 5% - treba to využiť, niečo vymyslieť a konať

p. Sabelová:
- k výstavbe v obci – bolo by vhodné, aby na budúce zasadanie OZ prišiel projektant s vyhotoveným projektom /budova MŠ/ - projekt nám predloží, objasní – potom môžme zaujať stanovisko
- k mostu u Palicov – most potrebuje opravu, lebo je v havarijnom stave

p. Židek:
- k poškodzovaniu ciest – niektorí vlastníci lesov poškodzujú cesty ťahaním dreva po ceste, treba s tým niečo robiť, treba na to upozorniť vlastníkov lesov


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 35/2009 – 42/2009 boli jednomyselne schválené.

Prijaté uznesenia OZ (čísla 35 - 42/2009):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 24. 04. 2009 číslo 35/2009

k správe o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 27. 02. 2009.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 27. 03. 2009

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 27. 03. 2009

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 24. 04. 2009 číslo 36/2009

k správe o hospodárení obce za 1. štvrťrok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie obce za 1. štvrťrok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie obce za 1. štvrťrok 2009:

Bežný rozpočet
príjmy rozpočet
836 876,-- €
  výsledok
244 355,-- €
výdavky rozpočet
351 039,-- €
  výsledok
73 611,-- €
Kapitálový rozpočet
príjmy rozpočet
3 319,-- €
  výsledok
304,-- €
výdavky rozpočet
133 640,-- €
  výsledok
2 126,-- €
Finančné operácie
príjmy rozpočet
26 555,-- €
  výsledok
0
výdavky rozpočet
15 701,-- €
  výsledok
5 711,-- €
Prevod ŠKD
2 199,-- €
Prevod ZŠ
70 633,-- €
Prevod MŠ so ŠJ
21 640,-- €
Zostatok na účtoch k 31. 3. 2009
104 533,-- €
Zostatok v pokladni
3 488,-- €

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 24. 04. 2009 číslo 37/2009

k správe o hospodárení ZŠ a ŠKD Korňa za 1. štvrťrok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ZŠ a ŠKD za 1. štvrťrok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ZŠ a ŠKD podľa predloženého návrhu:

rekapitulácia príjmov a výdavkov čerpanie rozpočtu
1. príjmy ZŠ – dotácia ŠR
69. 239,-- €
2. 085. 894,11 Sk
vzdelávacie poukazy
1. 394,-- €
41. 995,64 Sk
2. výdavky ZŠ
43. 526,96 €
1. 311. 293,20 Sk
3. príjmy ŠKD - dotácie od obce
2. 199,-- €
66. 247,-- Sk
poplatky za ŠKD
148,32 €
4. 468,29 Sk
4. výdavky ŠKD
1. 528 ,77 €
46. 055,72 Sk
5. príjmy: učebné pomôcky a motivačný
príspevok pre deti v hmotnej núdzi
166.-- €
5. 000,-- Sk
6. výdavky: učebné pomôcky a motivačný
príspevok pre deti v hmotnej núdzi
166.-- €
5. 000,-- Sk
7. výdavky spolu za organizácie
45. 055, 73 €
1. 357. 348,92 Sk


c/ u k l a d á
riad. ZŠ Korňa p. Mgr. Srničkovej dodržiavať schválený rozpočet na rok 2009


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 24. 04. 2009 číslo 38/2009

k správe o hospodárení MŠ so ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2009

rekapitulácia príjmov a výdavkov čerpanie rozpočtu
1. dotácie od obce
20.538,-- €
618. 727,79 Sk
2. dotácie zo ŠR
1.102,-- €
33.198,85 Sk
3. príjmy za stravné
218,36 €
6.578,31 Sk
4. príjmy za MŠ – poplatky
258,96 €
7.801,43 Sk
5. výdavky MŠ
11.218,02 €
337.954,07 Sk
6. výdavky ŠJ
5.034,80 €
151.678,38 Sk
7. pomôcky HN
33,20 €
1.000,18 Sk
8. výdavky spolu za organizáciu
16.252,82 €
489.632,45 Sk


c/ u k l a d á
riad. MŠ so ŠJ p. Bernátovej dodržiavať schválený rozpočet na rok 2009


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 24. 04. 2009 číslo 39/2009

k správe o výsledku následnej kontroly v Obecnej knižnici v Korni.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o výsledku následnej kontroly v Obecnej knižnici v Korni

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správu o výsledku následnej kontroly v Obecnej knižnici v Korni

c/ u k l a d á
p. M. Stuchlíkovej, prac. OÚ dodržiavať ustanovenia knižničného a výpožičného poriadku.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 24. 04. 2009 číslo 40/2009

k VZN Obce Korňa o vymedzovaní miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
VZN Obce Korňa o vymedzovaní miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

b/ s c h v a ľ u j e
VZN Obce Korňa o vymedzovaní miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 24. 04. 2009 číslo 41/2009

správe nezávislého audítora o overení riadenej účtovnej závierky Obce Korňa k 31. 12. 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu nezávislého audítora o overení riadenej účtovnej závierky Obce Korňa k 31. 12. 2009

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správu nezávislého audítora o overení riadenej účtovnej závierky k 31. 12. 2009


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 24. 04. 2009 číslo 42/2009

k návrhu zmluvy o dodávkach a ukladaní komunálneho odpadu na skládke „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi“ v lokalite Turzovka - Semeteš

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh zmluvy o dodávkach a ukladaní komunálneho odpadu na skládke „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi“ v lokalite Turzovka - Semeteš

b/ s c h v a ľ u j e
zmluvu o dodávkach a ukladaní komunálneho odpadu na skládke „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi“ v lokalite Turzovka - Semeteš