Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 28. 11. 2008
3./ Schválenie programového rozpočtu Obce Korňa na roky 2009-2011
4./ Schválenie rozpočtu ZŠ so ŠKD Korňa na rok 2009
5./ Schválenie rozpočtu MŠ so ŠJ Korňa na rok 2009
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver

Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 bolo prítomných 8. Neprítomný poslanec - p.Barčák.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k novému sociálnemu zákonu – podľa nového sociálneho zákona bude mať obec povinnosť postarať sa o umiestnenie starých a chorých občanov v domove sociálnych služieb, musíme rozmýšľať o zriadení takejto budovy v obci, možno by sa dala využiť na takýto účel biela budova na ihrisku

p. Homola:
- k domovu sociálnych služieb – najskôr si treba pozisťovať všetky podmienky na vybudovanie takého zariadenia pre starých a chorých občanov, je tam viac možností, sociálne byty, opatrovateľská činnosť na 24 hod. a pod.

p. Vyrobík:
- k požiadavkám občanov v osade Komaniková – predložil zoznam požiadaviek, ktoré nahlásili občania osady Komaniková, požiadavky sa týkajú verejného osvetlenia, rozhlasu, rekonštrukcie elektrického vedenia NN, mostíka u p. Kaduchovej a pod.
- k vybudovaniu verejného WC – bolo by vhodné umiestniť verejné WC pri ZŠ

p. Fatura:
- k činnosti vedenia ZŠ – navrhol riad. ZŠ p. Mgr. Srničkovej za kvalitnú prácu odmenu

p. Chrenšť:
- k sociálnej budove – treba uvažovať v obci o zriadení sociálnych bytov a o opatrovateľskej činnosti pre starých a bezvládnych občanov

p. Hurík:
- k prenájmu polyfunkčnej budovy /čističky/ - je potrebné, aby záujemca o prenájom budovy prišiel na zasadanie OZ a predložil účel budúceho využitia budovy


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 134-142, 144-148/2008 boli jednomyselne schválené.
Uznesenie č. 143/2008 – za hlasovalo 7 poslancov – p. Sabelová, p. Chrenšť, p. Ing. Homola, p. Vyrobík, p. Fatura, p. Palica, p. Židek, nehlasoval 1 poslanec – p. Hurík

Prijaté uznesenia OZ (čísla 134 - 148/2008):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2008 číslo 134/2008

k správe o plnení uznesení č. 119-133/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 28. 11. 2008.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení č. 119-133/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 28. 11. 2008

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení č. 119 - 133/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 28. 11. 2008

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2008 číslo 135/2008

k návrhu programového rozpočtu Obce Korňa na roky 2009 – 2011.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh programového rozpočtu Obce Korňa na roky 2009 – 2011

b/ s c h v a ľ u j e
programový rozpočet Obce Korňa na rok 2009:
1. Bežný rozpočet: - príjmy 25.231 tis. Sk, výdavky 21.508 tis. Sk
2. Kapitálový rozpočet: - príjmy 100 tis. Sk, výdavky 4.150 tis. Sk
3. Finančné operácie: - príjmy 800 tis. Sk, výdavky 473 tis. Sk

c/ b e r i e   n a   v e d o m i e
programový rozpočet Obce Korňa na roky 2010-2011

d/ u k l a d á
predsedovi finančnej komisie dodržiavať programový rozpočet pre rok 2009

e/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť dodržiavanie programového rozpočtu pre rok 2009


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2008 číslo 136/2008

k rozpočtovému opatreniu Obce Korňa č. 4/2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie Obce Korňa č. 4/2008

b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie Obce Korňa č. 4/2008:
- príjmy spolu: 3 994 tis. Sk
- výdavky spolu: 3 994 tis. Sk


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2008 číslo 137/2008

k návrhu na prerozdelenie normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ Korňa na rok 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrhu na prerozdelenie normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ Korňa na rok 2008

b/ s c h v a ľ u j e
prerozdelenie normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ Korňa na rok 2008 vo výške 36000,- Sk


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2008 číslo 138/2008

k úprave rozpočtu pre ZŠ a ŠKD Korňa na rok 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
úpravu rozpočtu pre ZŠ a ŠKD Korňa na rok 2008

b/ s c h v a ľ u j e
úpravu rozpočtu pre ZŠ a ŠKD Korňa na rok 2008

  Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Čerpanie
ZŠ spolu
7 802 000,-
398 000,-
8 200 000,-
7 433 273,--
ŠKD spolu
265 000,-
47 000,-
312 000,-
274 699,50

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2008 číslo 139/2008

k návrhu rozpočtu ZŠ a ŠKD Korňa na rok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh rozpočtu ZŠ a ŠKD Korňa na rok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
rozpočet ZŠ a ŠKD Korňa na rok 2009: 8 200 000,- Sk – 272 190 €

c/ b e r i e   n a   v e d o m i e
1/ rozpočet ZŠ a ŠKD na rok 2010: 272 190 €
2/ rozpočet ZŠ a ŠKD na rok 2011: 272 190 €


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2008 číslo 140/2008

k žiadosti o schválenie dodatku č. 2 k rozpočtu MŠ so ŠJ Korňa na rok 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť o schválenie dodatku č. 2 k rozpočtu MŠ so ŠJ Korňa na rok 2008

b/ s c h v a ľ u j e
dodatok č. 2 k rozpočtu MŠ so ŠJ Korňa na rok 2008:
- príjmy a výdavky upravené o 28 000,- Sk


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2008 číslo 141/2008

k návrhu rozpočtu MŠ so ŠJ Korňa na rok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh rozpočtu MŠ so ŠJ Korňa na rok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
rozpočet MŠ so ŠJ Korňa na rok 2009:

predpokladaný rozpočet s výškou dotácie od zriaďovateľa:
2.265 tis.
potreba navýšenia rozpočtu pre rok 2009:
57 tis.
spolu dotácie od zriaďovateľa:
2.322 tis.
vlastné príjmy:
200 tis.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2008 číslo 142/2008

k žiadosti o doriešenie majetkoprávneho vysporiadania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podmieňujúcich realizáciu stavby Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť o doriešenie majetkoprávneho vysporiadania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podmieňujúcich realizáciu stavby Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosť o doriešenie majetkoprávneho vysporiadania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podmieňujúcich realizáciu stavby Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc.

c/ ž i a d a
starostu obce, aby pozval na budúce zasadanie OZ kompetentného pracovníka SEVAKu, ktorý objasní danú problematiku


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2008 číslo 143/2008

k návrhu na vymenovanie člena novej správnej rady za Obec Korňa Združenia TKO Semeteš n.o., Turzovka

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na vymenovanie člena novej správnej rady za Obec Korňa Združenia TKO Semeteš n.o., Turzovka

b/ s c h v a ľ u j e
člena novej správnej rady za Obec Korňa Združenia TKO Semeteš n.o., Turzovka p. Jozefa Kontríka


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2008 číslo 144/2008

k návrhu plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Ing. Nekoranca.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Ing. Nekoranca

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Ing. Nekoranca


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2008 číslo 145/2008

k návrhu VZN o prevádzke domu smútku a cintorína Obce Korňa na rok 2009.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh VZN o prevádzke domu smútku a cintorína Obce Korňa na rok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
VZN o prevádzke domu smútku a cintorína Obce Korňa na rok 2009

c/ u k l a d á
p. Stuchlíkovej, prac. OÚ dodržiavať VZN o prevádzke domu smútku a cintorína Obce Korňa na rok 2009


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2008 číslo 146/2008

k návrhu Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Korni na rok 2009 a aktuálny cenník poplatkov na rok 2009.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Korni na rok 2009 a aktuálny cenník poplatkov na rok 2009.

b/ s c h v a ľ u j e
1./ Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Korni na rok 2009
2./ aktuálny cenník poplatkov na rok 2009

c/ u k l a d á
p. Stuchlíkovej, prac. OÚ dodržiavať Knižničný a výpožičný poriadku Obecnej knižnice v Korni na rok 2009 a aktuálny cenník poplatkov na rok 2009


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2008 číslo 147/2008

k návrhu poplatkov za prenájom priestorov v kultúrnom dome a poplatky za miestny rozhlas na rok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
k návrhu poplatkov za prenájom priestorov v kultúrnom dome a poplatky za miestny rozhlas na rok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
poplatky za prenájom priestorov v kultúrnom dome a poplatky za miestny rozhlas na rok 2009

c/ u k l a d á
p. Monike Stuchlíkovej zabezpečiť dodržiavanie poplatkov za prenájom priestorov v kultúrnom dome a poplatky za miestny rozhlas na rok 2009


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2008 číslo 148/2008

k návrhu plánu práce OZ v Korni na rok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh plánu práce OZ v Korni na rok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
plán práce OZ v Korni na rok 2009