Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 31. 10. 2008 a 08. 11. 2008
3./ Rôzne
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver

Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 bolo prítomných 8. Neprítomný poslanec - p.Palica.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k poplatkom za TKO – chceli sme, aby mali všetky obce rovnaké poplatky, mali by sme mať zmluvu o zabezpečení úveru
- k mostu u ZŠ – je potrebné zabezpečiť a dať osadiť nové tabule o nosnosti mosta

p. Barčák:
- ku skládke TKO na Semeteši – už niekoľko rokov sa bavíme o skládke na Semeteši, bolo by vhodné, aby sa všetky obce dohodli naraz a urobila sa jedna zmluva
- ku kotolni ZŠ – kotolňa v ZŠ je v skúšobnej prevádzke, čo sa ide robiť ďalej?

p. Homola:
- k odkúpeniu pozemkov od p. Babicovej – navštívili sme p. Babicu, ktorý jednal s nami o predaji pozemku a navrhol cenu 1000,- Sk/ 1 m2, čo je pre nás nereálna cena

p. Vyrobík:
- k zimnej údržbe ciest – v prípade veľkého sneženia by bolo vhodné dať zavčas ráno vyorať parkovisko pred kostolom /keď sú sv. omše/

p. Fatura:
- k usporiadaniu Mikuláša – je potrebné finančne prispieť na usporiadanie Mikuláša dňa 5. 12. 2008

p. Židek:
- k rekonštrukcií rozvodov v MŠ – bol som v MŠ a zistil som, že sú tam ešte hliníkové vodiče, bude potrebné do budúcna urobiť rekonštrukciu rozvodov - najmä v kuchyni
- k zimnej údržbe – je nový traktorista, treba mu dať rozpis, kade má orať

p. Chrenšť:
- k verejnému osvetleniu – nejakí vandali rozbili svetlá pri kostole, treba ich vymeniť
- k odpadom – každá obec dala nejaké prostriedky do odpadov, nebezpečných odpadov už toľko nebude

p. Hurík:
- k zimnej údržbe ciest – na obci máme rozmetadlo, treba ho používať v kritických úsekoch, napr. smerom k cintorínu, do osady u Študentov a pod.


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 119-132/2008 boli jednomyselne schválené.
Uznesenie č. 133/2008 – za hlasovalo 7 poslancov – p. Sabelová, p. Chrenšť, p. Ing. Homola, p. Vyrobík, p. Fatura, p. Barčák, p. Židek, nehlasoval 1 poslanec – p. Hurík

Prijaté uznesenia OZ (čísla 119 - 133/2008):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 11. 2008 číslo 119/2008

k správe o plnení uznesení č.105-118/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 31. 10. 2008 a 8. 11. 2008.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení č. 105 - 118/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 31. 10. 2008 a 8. 11. 2008.

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení č. 105 - 118/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 31. 10. 2008 a 8. 11. 2008.

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 11. 2008 číslo 120/2008

k žiadosti p. Petra Plešivčáka, bytom Okružná 102/27, Čadca o odpredaj pozemku v kat. území Korňa na parcele CKN 4677/4 o výmere 720 m2.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Petra Plešivčáka, bytom Okružná 102/27, Čadca o odpredaj pozemku v kat. území Korňa na parcele CKN 4677/4 o výmere 720 m2.

b/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku p. Petrovi Plešivčákovi, bytom Okružná 102/27, Čadca v kat. území Korňa na parcele CKN 4677/4 o výmere 720 m2 á 15,- Sk/ m2

c/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť spísanie kúpno- predajnej zmluvy so žiadateľom


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 11. 2008 číslo 121/2008

k návrhu na vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavby: „Rímskokatolícky kostol Panny Márie – pútnické miesto na hore Živčáková“.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavby: „Rímskokatolícky kostol Panny Márie – pútnické miesto na hore Živčáková“.

b/ s ú h l a s í
s vydaním záväzného stanoviska k umiestneniu stavby: „Rímskokatolícky kostol Panny Márie – pútnické miesto na hore Živčáková“.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 11. 2008 číslo 122/2008

k správe o výsledku následnej finančnej kontroly hl. kontrolóra obce Ing. Nekoranca v MŠ so ŠJ Korňa.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o výsledku následnej finančnej kontroly hl. kontrolóra obce Ing. Nekoranca v MŠ so ŠJ Korňa

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správu o výsledku následnej finančnej kontroly hl. kontrolóra obce Ing. Nekoranca v MŠ so ŠJ Korňa

c/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť kontrolu normatívov jedál v Školskej jedálni v Korni


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 11. 2008 číslo 123/2008

k výpovedi zmluvy č. 203042400 k 31. 12. 2008 od ENZO-VERONIKA-VES, a.s., 957 03 Dežerice č. 342.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
výpoveď zmluvy č. 203042400 k 31. 12. 2008 od ENZO-VERONIKA-VES, a.s., 957 03 Dežerice č. 342.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
výpoveď zmluvy č. 203042400 k 31. 12. 2008 od ENZO-VERONIKA-VES, a.s., 957 03 Dežerice č. 342.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 11. 2008 číslo 124/2008

k informácií o prenájme polyfunkčného objektu /budovy čističky/.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
informáciu o prenájme polyfunkčného objektu /budovy čističky/.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu o prenájme polyfunkčného objektu /budovy čističky/.

c/ ž i a d a
starostu obce, aby pozval záujemcu o prenájom na zasadanie OZ v januári 2009.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 11. 2008 číslo 125/2008

k oznámeniu Sociálnej poisťovne Čadca TJ Kysučanu Korňa o neuhradení poistného vo výške 19 040,- Sk a oznámenie Daňového úradu Čadca o nezaplatení sankčného úroku v sume 7 271,- Sk za nezaplatenie dane z príjmov.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
oznámenie Sociálnej poisťovne Čadca TJ Kysučanu Korňa o neuhradení poistného vo výške 19 040,- Sk a oznámenie Daňového úradu Čadca o nezaplatení sankčného úroku v sume 7 271,- Sk za nezaplatenie dane z príjmov

b/ s c h v a ľ u j e
uhradenie čiastky poistného vo výške 19 040,- Sk a sankčného úroku v sume 7 271,- Sk za nezaplatenie dane z príjmov

c/ ž i a d a
starostu obce, aby vyzval predsedu TJ Kysučan Korňa zaplatiť predpísanú čiastku poistného
Termín: do 31. 12. 2008
Vykoná: predseda TJ Kysučan Korňa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 11. 2008 číslo 126/2008

k návrhu zmluvy č. 01/vskl/2008 o združení finančných prostriedkov formou vkladov zakladateľov do Združenia TKO Semeteš n.o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh zmluvy č. 01/vskl/2008 o združení finančných prostriedkov formou vkladov zakladateľov do Združenia TKO Semeteš n.o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka.

b/ s c h v a ľ u j e
zmluvu č. 01/vskl/2008 o združení finančných prostriedkov formou vkladov zakladateľov do Združenia TKO Semeteš n.o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 11. 2008 číslo 127/2008

k návrhu na odkúpenie pozemku pod nákupné stredisko od p. Babicovej á 1000,- Sk/m2.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na odkúpenie pozemku pod NS od p. Babicovej á 1000,- Sk/m2.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
návrh na odkúpenie pozemku pod NS od p. Babicovej á 1000,- Sk/m2

c/ n e s ú h l a s í
s odkúpením pozemku od p. Babicovej po 1000,-/ m2

d/ a k c e p t u j e
dohodnutú cenu 300,- Sk/ m2 z rokovania v auguste 2008

e/ n a v r h u j e
dohodu na prenájom pozemku pod nákupné stredisko


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 11. 2008 číslo 128/2008

k VZN Obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
VZN Obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009.

c/ u k l a d á
p. Márii Mikšíkovej, prac. OÚ zabezpečiť plnenie VZN Obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009.
Termín: v texte
Vykoná: M. Mikšíková


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 11. 2008 číslo 129/2008

k návrhu rozpočtu obce na r. 2009 - 2011.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh rozpočtu obce na r. 2009 - 2011

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
1./ návrh rozpočtu obce na r. 2009 - 2011
2./ prípadné pripomienky, návrhy k rozpočtu treba zaslať písomne na OÚ do 10. 12. 2008 a ostatné návrhy najneskôr do 18. 12. 2008.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 11. 2008 číslo 130/2008

k návrhu inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2008.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2008

b/ s c h v a ľ u j e
zloženie inventarizačných komisií:

Dobrovoľný hasičský zbor: Milan Palica, Miroslav Chrenšť, Ladislav Fatura
Obecný úrad, MKS: Ing. Peter Homola, František Hurík, Ing. Jana Brezinová
Telovýchovná jednota: Milan Palica, František Hurík, Mária Mikšíková
Základná škola: Rudolf Barčák, Miroslav Chrenšť, Mgr. Jaroslava Srničková
Materská škola so ŠJ: Anna Sabelová, Rastislav Fatura, Mária Mikšíková
Hospodársky dvor: Jozef Vyrobík, Ján Židek, Mária Veselková

c/ u k l a d á
inventarizačným komisiám vykonať inventarizáciu majetku obce k 31. 12. 2008


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 11. 2008 číslo 131/2008

k žiadosti o finančný príspevok na usporiadanie Mikuláša pre deti dňa 5. 12. 2008.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť o finančný príspevok na usporiadanie Mikuláša pre deti dňa 5. 12. 2008.

b/ s c h v a ľ u j e
finančný príspevok na usporiadanie Mikuláša pre deti dňa 5. 12. 2008 vo výške 10 000,- Sk .

c/ u k l a d á
p. Monike Stuchlíkovej zabezpečiť darčeky na Mikuláša


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 11. 2008 číslo 132/2008

k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Korňa o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Korňa.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Korňa o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Korňa.

b/ s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Korňa o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Korňa.

c/ u k l a d á
p. M. Veselkovej zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z VZN Obce Korňa o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Korňa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 11. 2008 číslo 133/2008

k návrhu na zvolenie člena komisie sociálno-zdravotnej a bytovej p. Emíliu Jendriskovú, Korňa, Nižná Korňa č. 64

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na zvolenie člena komisie sociálno-zdravotnej a bytovej p. Emíliu Jendriskovú, Korňa, Nižná Korňa č. 64

b/ s c h v a ľ u j e
člena komisie sociálno-zdravotnej a bytovej p. Emíliu Jendriskovú, Korňa, Nižná Korňa č. 64