Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 22. 08. 2008
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Návrh na uznesenie
6. Záver

Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 boli prítomní všetci.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k posudku mosta pri ZŠ – je potrebné dať vyhotoviť posúdenie zaťažiteľnosti mosta pri ZŠ, pretože most má už viac než 50 rokov a mám obavy z nehody, ktorá sa môže stať pri väčšej záťaži mosta
- k poškodzovaniu obecného majetku nadmernými nákladmi – celú záležitosť ohľadom poškodzovania ciest nadmernými nákladmi som konzultoval s p. prokurátorkou, ktorá sa vyjadrila, že najvhodnejšie by bolo dať si vyhotoviť posudok o zaťažiteľnosti mosta

p. Sabelová:
- k úprave ciest - chcem vedieť, ako to vyzerá s úpravou ciest, sú už hotové?
- k jednaniu s p. prokurátorkou – ako dopadlo jednanie s p. prokurátorkou ohľadom poškodzovania ciest nadmernými nákladmi?

p. Barčák:
- k poškodzovaniu obecných ciest zvážaním dreva – vždy treba skontrolovať koľko m3 sa vezie na aute a potom treba jednať s vlastníkmi lesa

p. Homola:
- k úprave ciest – firma, ktorá robila pretlaky na cestách nechala veľmi zničené komunikácie, bolo by vhodné zasypať aspoň kritické úseky, aby sa zamedzilo dopravným nehodám

p. Bernátová:
- k rekonštrukcií MŠ – oboznámila prítomných s výsledkami prác, ktoré prebiehali v mesiaci august v materskej škole – bolo zrekonštruované WC, nová podlaha, nový prístrešok na uhlie..., dotácia činila 380 tis. Sk, rekonštrukcia sa vykonala za 352 tis. Sk, ostalo ešte 28 tis. Sk – bolo by vhodné využiť finančné prostriedky ktoré ostali na rekonštrukciu ostatných priestorov v materskej škole


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č.96, 97, 98, 99, 101, 103, 104 /2008 boli jednomyselne schválené.
Uznesenie č.100/2008 – za hlasovalo 7 poslancov /p. Barčák, p. Fatura, p. Homola, p. Hurík, p. Palica, p. Židek, p. Vyrobík/, hlasovania sa zdržali 2 poslanci /p. Chrenšť, p. Sabelová/
Uznesenie č. 102/2008 – za hlasovalo 7 poslancov /p. Barčák, p. Homola, p. Hurík, p. Palica, p. Židek, p. Vyrobík, p. Sabelová/, hlasovania sa zdržali 2 poslanci /p. Chrenšť, p. Fatura/

Prijaté uznesenia OZ (čísla 96 - 104/2008):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 09. 2008 číslo 96/2008

k správe o plnení uznesení č. 86 - 95/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 22. 08. 2008.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení č. 86 - 95/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 22. 08. 2008

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení č. 86 - 95/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 22. 08. 2008

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 09. 2008 číslo 97/2008

k prosbe rím. – kat. cirkvi, farnosť Nenebovzatia Panny Márie, ul. Hlavná 96/33, 991 02 Dolná Strehová o finančnú pomoc pri výstavbe pastoračného centra pre mládež.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
prosbu rím. – kat. cirkvi, farnosť Nenebovzatia Panny Márie, ul. Hlavná 96/33, 991 02 Dolná Strehová o finančnú pomoc pri výstavbe pastoračného centra pre mládež.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
prosbu rím. – kat. cirkvi, farnosť Nenebovzatia Panny Márie, ul. Hlavná 96/33, 991 02 Dolná Strehová o finančnú pomoc pri výstavbe pastoračného centra pre mládež s tým, že v súčasnosti obec nemá v rozpočte finančné prostriedky, ktoré by bolo možné použiť na daný účel


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 09. 2008 číslo 98/2008

k žiadosti p. Petra Plešivčáka, Okružná 102/27, 022 01 Čadca o odpredaj pozemku v kat. území Korňa, p.č. CKN 4677/4 o výmere 702 m2.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Petra Plešivčáka, Okružná 102/27, 022 01 Čadca o odpredaj pozemku v kat. území Korňa, p.č. CKN 4677/4 o výmere 702 m2.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosť p. Petra Plešivčáka, Okružná 102/27, 022 01 Čadca o odpredaj pozemku v kat. území Korňa, p.č. CKN 4677/4 o výmere 702 m2 s tým, že do budúce zasadania OZ je potrebné upresniť údaje týkajúce sa odpredaja pozemku.

c/ ž i a d a
p. starostu, aby zistil potrebné údaje, ktoré sa týkajú odpredaja pozemku


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 09. 2008 číslo 99/2008

k žiadosti MŠ so ŠJ Korňa o schválenie Dodatku č. 1. k rozpočtu na rok 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť MŠ so ŠJ Korňa o schválenie Dodatku č. 1. k rozpočtu na rok 2008

b/ s c h v a ľ u j e
dodatok č. 1 k rozpočtu na rok 2008 podľa predloženého návrhu:

schválený rozpočet v tis.
návrh na úpravu v tis.
633006 všeobecný materiál
22
20
633012 softvér a licencie
0
5
633011 potraviny
2
1
637001 školenia a semináre
2
3
637005 špeciálne služba
7
0
637027 odmeny mimoprac. pomeru
4
2
642015 nemocenské dávky
10
5
637015 poistenie
3
7
SPOLU
50
43

 

ŠJ
schválený rozpočet v tis.
návrh na úpravu v tis.
633006 všeobecný materiál
38
33
642015 nemocenské dávky
5
2
633002 výpočtová technika
7
15
633013 softvér a licencie
0
3
3637001 školenia a semináre
1
5
SPOLU
51
58


c/ u k l a d á
riad. MŠ so ŠJ Korňa dodržiavať schválený rozpočet na rok 2008


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 09. 2008 číslo 100/2008

k žiadosti MŠ so ŠJ Korňa o navýšenie rozpočtu na rok 2008 za činnosť triedneho učiteľa vo výške 8 tisíc Sk.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť MŠ so ŠJ Korňa o navýšenie rozpočtu na rok 2008 za činnosť triedneho učiteľa vo výške 8 tisíc Sk

b/ s c h v a ľ u j e
navýšenie rozpočtu za činnosť triedneho učiteľa pre rok 2008 vo výške 8 tisíc Sk /265,55 €/

c/ u k l a d á
riad. MŠ so ŠJ Korňa o dodržiavanie schváleného rozpočtu pre rok 2008


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 09. 2008 číslo 101/2008

k žiadosti TJ Kysučan Korňa o bezplatný prenájom kinosály dňa 22. 11. 2008 na ples športovcov.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť TJ Kysučan Korňa o bezplatný prenájom kinosály dňa 22. 11. 2008 na ples športovcov

b/ s c h v a ľ u j e
TJ Kysučan Korňa bezplatný prenájom kinosály dňa 22. 11. 2008 na ples športovcov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 09. 2008 číslo 102/2008

k žiadosti p. Mariána Staníka – HELAS, bytom Korňa č. 628 o zrušenie nájmu v priestoroch PS pri OÚ Korňa od 1. 10. 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Mariána Staníka – HELAS, bytom Korňa č. 628 o zrušenie prenájmu v priestoroch PS pri OÚ Korňa od 1. 10. 2008

b/ s c h v a ľ u j e
zrušenie prenájmu všetkých priestorov vo dvore PS pri OÚ Korňa, vrátane plechového skladu od 1. 10. 2008


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 09. 2008 číslo 103/2008

k návrhu na vypracovanie posudku o zaťažiteľnosti mosta na miestnej komunikácií cez potok Korňanka

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na vypracovanie posudku o zaťažiteľnosti mosta na miestnej komunikácií cez potok Korňanka

b/ s c h v a ľ u j e
1. vyhotovenie posudku o zaťažiteľnosti mosta na miestnej komunikácií cez potok Korňanka
2. poplatok za vyhotovenie posudku v sume 31 094,70 Sk

c/ ž i a d a
starostu obce, aby požiadal p.Doc. Ing. Štefana Zemka CSc. – autorizovaného inžiniera, bytom Osloboditeľov 20, 010 01 Žilina o vyhotovenie posudku o zaťažiteľnosti mosta na miestnej komunikácií cez potok Korňanka


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 09. 2008 číslo 104/2008

k úprave rozpočtu ZŠ Korňa na rok 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na úpravu rozpočtu ZŠ Korňa na rok 2008

b/ s c h v a ľ u j e
úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2008 podľa predloženého návrhu:

Kapitola
Schválený rozp.
Navýšenie rozp.
Upravený rozp.
633001 Interiérové vybavenie
0
80 000,- Sk
80 000,- Sk
633009 Knihy, čas., uč. pomôcky
176 000,-
- 80 000,- Sk
96 000 ,- Sk
642013 Transféry na odchodné
81 000,-
40 000,- Sk
121 000,- Sk
637027 Odmeny-dohody mimopr.pomer
60 000,-
49 000,- Sk
109 000,- Sk
Spolu
317 000,-
89 000,- Sk
406 000,- Sk


c/ u k l a d á
riad. ZŠ Korňa p. Mgr. Srničkovej, dodržiavať schválený rozpočet na rok 2008