Program zasadnutia:
1. Zahájenie zasadnutia OZ
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 02. 05. 2008
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Návrh na uznesenie
6. Záver

Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 boli prítomní všetci.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k používaniu miestnej komunikácie na nakládku a vykládku reziva – každé používanie miestnej komunikácie podlieha rozhodnutiu na zvláštne používanie MK
- k obecnému vodovodu – v dobe keď sa zisťoval záujem o obecný vodovod do osady u Dubači bol malý záujem o pripojenie, každá obec dostala svoj úsek vody a kanály, sú obce, od ktorých SVS žiadajú vodovody, ktoré si sami postavili z úveru
- k odpadom – nám zákon o odpadoch ukladá 2 x ročne zbierať veľkoobjemový odpad, kontajnery sa nevozia prázdne, keď to nebudeme vyvážať a začneme skladovať na jednom zbernom mieste, tak si urobíme v obci smetisko
- k pozemkom – treba zvolať stretnutie s p. Babicom, aby sa určil ďalší postup pri riešení pozemku, pozemky sa nedajú napísať na neho

p. Barčák:
- k používaniu miestnej komunikácie – miestnu komunikáciu treba používať tak, aby sa neobmedzila prevádzka na cestách, nemôžeme nikoho obmedzovať, lebo potom by sme museli urobiť poriadok aj s tými, čo brzdia prevádzku na cestách pri výstavbe kanála
- k obecnému vodovodu – môžeme zaslať uznesenie na SVS, kde požiadame o doprojektovanie vody do osady u Dubači, k žiadosti treba priložiť petíciu od občanov

p. Chrenšť:
- k odvozu odpadu – na Semeteši neberú televízory, chladničky, ale existuje firma Enzo, ktorá berie takýto odpad

p. Hurík:
- k odkúpeniu pozemkov – čo je to za sudca, ktorý vydá taký rozsudok, že kataster to nevie zapísať
- k oprave obecných ciest – do pondelka do 9.6.2008 bude hotový návrh, ktoré cesty v obci sa budú opravovať

p. Vyrobík:
- k odkúpeniu pozemkov – p. Babic hovoril, že keď dostane vyjadrenie zo súdu, začne jednať
- k vyberaniu daní a poplatkov – program DOS je starý, treba dať dane a poplatky pod Windows

p. Sabelová:
- k realizácií obecného vodovodu do osady u Dubači – petíciu od občanov je možné priložiť k žiadosti o zriadenie obecného vodovodu do osady u Dubači
- k odvozu TKO – prečo odvážajú smetiari odpad len po hlavnej ulici a niektoré úseky zvážajú raz za tri mesiace?
- k ceste k družstvu – treba osloviť p. Klagu, aby upratal cestu, ktorá vedie k družstvu, pretože sa tade nedá chodiť

p. Ing. Homola:
- k odvozu TKO – ľudia dávajú do kontajnerov pri cintoríne veľkoobjemový odpad, bolo by dobré navrhnúť jedno zberné miesto v obci na takýto odpad

p. Palica:
- k oprave ciest, ktoré boli zničené vlani povodňami – všetky cesty sú vypísané presne, jedná sa o cesty u Jendriskov, Chajdov, Bugali, Učníkov /most/, Sučíkov, Slezákov, Gajdoši, v Komanikovej a pri škole vo Vyšnej Korni, tieto sa musia opraviť

p. Galučšiak:
- k žiadosti o povolenie nakládky a vykládky reziva na miestnej komunikácií – nemám iné podmienky na nakládku a vykládku reziva, nebude problém vybaviť značenie, v čase keď premáva autobus s nakládkou čakáme


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 61/2008 boli jednomyselne schválené.
Uznesenie č. 53/2008 – za hlasovalo 7 poslancov /p. Barčák, p. Hurík, p. Chrenšť, p. Palica, p. Židek, p. Homola, p. Vyrobík/, hlasovania sa zdržali 2 poslanci /p. Sabelová, p. Fatura/

Prijaté uznesenia OZ (čísla 51 - 61/2008):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 05. 2008 číslo 51/2008

k správe o plnení uznesení č. 39 - 50/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 02. 05. 2008.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení č. 39 - 50/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 02. 05. 2008

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení č. 39 - 50/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 02. 05. 2008

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 05. 2008 číslo 52/2008

k žiadosti p. Vladislava Galuščiaka, bytom Korňa 782 o povolenie používania miestnej komunikácie v Korni u Majtána pri nakládke a vykládke reziva.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Vladislava Galuščiaka, bytom Korňa 782 o povolenie používania miestnej komunikácie v Korni u Majtána pri nakládke a vykládke reziva.

b/ s c h v a ľ u j e
žiadosť p. Vladislava Galuščiaka, bytom Korňa 782 o povolenie používania miestnej komunikácie v Korni u Majtána pri nakládke a vykládke reziva.

c/ u k l a d á
p. Vladislavovi Galuščiakovi, bytom Korňa 782 dodržiavanie bezpečnosti cestnej premávky pri nakladaní a vykladaní reziva a označenie miestnej komunikácie v čase nakládky a vykládky reziva.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 05. 2008 číslo 53/2008

k žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Beskyd Korňa 659 o zvýšenie vkladu do fondu opráv za byt v bytovom dome č. 515, ktorý vlastní Obecný úrad Korňa z 500,- Sk na 2000,- Sk.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Beskyd Korňa 659 o zvýšenie vkladu do fondu opráv za byt v bytovom dome č. 515, ktorý vlastní Obecný úrad Korňa z 500,- Sk na 2000,- Sk a nesúhlasí s výškou príspevku 2000,- Sk.

b/ s c h v a ľ u j e
príspevok do fondu opráv za byt v bytovom dome č. 515, ktorý vlastní Obecný úrad Korňa vo výške 1000,- Sk /jedentisíc/ mesačne.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 05. 2008 číslo 54/2008

k žiadosti ZŠ Korňa o delegovanie dvoch poslancov do rady školy

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZŠ Korňa o delegovanie dvoch poslancov do rady školy

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
rozhodnutie p. Jána Žideka o vzdaní sa členstva v rade školy

c/ p o t v r d z u j e
členov Rady školy pri ZŠ Korňa p. Milana Palicu a p. Rastislava Faturu


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 05. 2008 číslo 55/2008

k VZN Obce Korňa o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie v Obci Korňa.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
VZN Obce Korňa o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie v Obci Korňa.

b/ s c h v a ľ u j e
VZN Obce Korňa o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie v Obci Korňa. v čl. 3 odst. 2 písmena
    a/ spôsob zabezpečenia obyvateľstva pitnou vodou v prvých troch dňoch krízovej situácie – rozvozom pitnej vody do výdajní.
    b/ miesta výdaja pitnej vody – Penzión Kriváň a Obecný úrad Korňa.
    c/ určenie zástupcu obce, ktorý prevezme od dodávateľa pitnú vodu v obci – p. Ladislav Fatura


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 05. 2008 číslo 56/2008

k výsledku kontroly na Obecnom úrade Korňa - na úseku správy daní a poplatkov.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
výsledok kontroly na Obecnom úrade Korňa - na úseku správy daní a poplatkov.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
výsledok kontroly na Obecnom úrade Korňa - na úseku správy daní a poplatkov.

c/ u k l a d á
p. Mikšíkovej, prac. OÚ zjednotiť v jednom programe výrub daní a poplatkov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 05. 2008 číslo 57/2008

k výročnej správe Obce Korňa za rok 2007

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
výročnú správu Obce Korňa za rok 2007

b/ s c h v a ľ u j e
výročnú správu Obce Korňa za rok 2007


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 05. 2008 číslo 58/2008

k žiadosti p. Jána Vyrobíka, Korňa 451 o zavedenie obecného vodovodu do osady u Dubači.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Jána Vyrobíka, Korňa 451 o zavedenie obecného vodovodu do osady u Dubači

b/ s c h v a ľ u j e
zavedenie obecného vodovodu do osady u Dubači

c/ ž i a d a
starostu obce požiadať SVS o realizáciu zavedenia pitnej vody v osade u Dubači s priloženou petíciou od občanov z osady


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 05. 2008 číslo 59/2008

k stanoveniu funkčného platu riaditeľke ZŠ Korňa od 01. 05. 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
funkčný plat riaditeľky ZŠ Korňa od 01. 05. 2008

b/ s c h v a ľ u j e
podľa zákona č. 131/2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadením vlády SR č. 630/2007 Z.z., ktorým sa vydávajú zvýšené stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme tarifný plat vo výške 18 920,- Sk, osobný príplatok podľa § 10 odst. 1 vo výške 40 % a príplatok za riadenie podľa § 8 vo výške 33%.
Funkčný plat činí od 01. 05. 2008 - 33 570,- Sk /tridsaťtritisícpäťstosedemdesiat/


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 05. 2008 číslo 60/2008

k listu zo Správy katastra Čadca zo dňa 26.05.2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
obsah listu zo Správy katastra Čadca zo dňa 26. 05.2008

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
obsah listu zo Správy katastra Čadca zo dňa 26. 05. 2008


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 05. 2008 číslo 61/2008

k návrhu zástupcu starostu na schválenie odmeny starostovi obce

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh zástupcu starostu na schválenie odmeny starostovi obce

b/ s c h v a ľ u j e
odmenu starostovi vo výške 10 000,- Sk /desaťtisíc/

c/ u k l a d á
p. Monike Stuchlíkovej, prac. OÚ vyplatiť starostovi obce schválenú odmenu