Program zasadnutia:
1./ Zahájenie zasadnutia OZ
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 21.12.2007
3./ Schválenie rozpočtu ZŠ a ŠKD Korňa na rok 2008
4./ Schválenie rozpočtu MŠ so ŠJ Korňa na rok 2008
5./ Výkon samosprávy za rok 2007
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver

 

Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 boli prítomní všetci.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k rozpočtu ZŠ Korňa - k rozpočtu sa budeme počas roka ešte viackrát vracať, hovoriť teraz o presných číslach je predčasné, uvidíme koľko finančných prostriedkov nám prisunie MŠ
- k žiadosti o finančné prostriedky na regeneráciu trávnatej plochy TJ Korňa - pracovník, ktorý je prijatý na údržbu by mal upravovať a polievať trávnik a starať sa oň
- k žiadosti o posúdenie cesty k p. Sabelovi - prístupová cesta sa upravila podľa finančných možností, zvoláme stavebné konanie a uvidíme čo sa dá robiť
- k vybavovaniu LV na obecné pozemky - napr. už 35 rokov máme postavenú škôlku a pozemok doteraz nie je vysporiadaný, ešte teraz to vybavujem
- k dotazom o úpravu cesty z Predmiera - cesty sa budú upravovať, tento stav je len dočasný
- k verejnému osvetleniu - postupne sa robí na verejnom osvetlení, urobilo sa osvetlenie v radovke, v osade u Marcov, teraz môžeme urobiť v osade u Mrnusa
- k internetu v obci - budem jednať s firmou T-COM ohľadom internetu, koľko to bude stáť, nevieme koľko bude záujemcov

p. Barčák:
diskutoval:
- k školskému klubu detí - na ŠKD dávame z rozpočtu obce veľa finančných prostriedkov 311 tis. Sk za 6 hodinový úväzok učiteľky, ktorá tam pracuje je priveľa
- k žiadosti o posúdenie prístupovej cesty p. Sabelu - prečo sa neplánovalo na IBV s kanalizáciou, veď ak raz vydáme stavebné povolenie, musíme podľa stavebného poriadku rátať aj s prístupovými cestami, čo ideme robiť? - ak urobíme cestu, nebudeme mať finančné prostriedky na ostatné, podľa môjho názoru treba najskôr právne vysporiadať pozemok pod IBV /p. Malík a p. Sabela/
- rozvoju obce - nerobme všetko naraz, treba sa dohodnúť a urobiť buď cestu, alebo budovu bývalého nákupného strediska, alebo si zoberme úver a urobí sa obidvoje

p. Chrenšť:
- k žiadosti TJ o finančný príspevok - chodím na futbalové zápasy pravidelne a vidím aká je tam situácia, mám taký názor, ak je to potrebné, treba tam zainvestovať

p. Hurík:
- k prístupovej ceste p. Sabelu - tento problém je tu už rok, starosta sľúbil, že ak bude viac žiadostí na IBV, možno dostaneme dotáciu na cesty, situáciu s cestou u p. Sabelu dobre poznám, ozaj to tam je hrozivé, treba s tým niečo robiť, vlani som na túto situáciu o rozdielnych geometrických plánoch poukázal, bolo treba pozvať súdneho znalca, ktorý by dal odborný posudok, ktorý geometrický plán je správny, lebo obec sa v tomto prípade dostáva do stredu záujmu

p. Vyrobík:
- k verejnému osvetleniu - v osade u Mrnusa ešte nemajú verejné osvetlenie, to je v tomto storočí hanba, treba s tým niečo robiť
- k budove bývalého nákupného strediska - budovu treba zobrať späť pod správu obce, budovu treba zrekonštruovať a prenajímať

p. Sabelová:
- k žiadosti p. Ježíka o soc. príspevok - soc. komisia sa stretne a budeme hľadať nejaké východisko, možno mu navrhneme, akým spôsobom má získať peniaze na živobytie
- k čistote ovzdušia v obci - p. Koniar pravidelne na družstve páli smeti a pre príšerný smrad v okolí nikto nemôže vetrať
- k verejnému rozhlasu - na úseku u Dubači treba dať vyrezať stromy, pretože zasahujú do káblov,
- k chráneným stromom - na Vigľaši sú chránené lipy, už dva roky sa o ne nik nestará, treba s tým niečo robiť
- ku sporným geometrickým plánom na cestu u p. Sabelu - treba zariadiť, aby sa stretli p. Ing. Ripel, p. Ing. Šobichová, p. starosta , p. Bielčik a dohodli sa na mieste, lebo zbytočne dochádza k nedorozumeniam

p. Ing. Homola:
- k ceste do Korne - čo sa týka cesty z Predmiera, už je konečná úprava alebo sa bude ešte cesta upravovať?, na úseku cesty pod cintorínom sa tvorí hrubý ľad, čo ideme s tým robiť, je to tam nebezpečné?
- k internetu v obci - je nejaká nádej, že sa bude robiť, ako sa robí teraz v Klokočove?
- rozpočtu obce - 176 tis. Sk sme dostali za územný plán, bude to stačiť na rekonštrukciu trávnatej plochy na ihrisku?, v rámci rozpočtu je schválený 1 mil. na cesty, tak treba urobiť cestu do p. Sabelu

p.Palica:
- k regenerácií trávnatého porastu na ihrisku - ihrisko už potrebuje opravu a treba ho šetriť, za zlého počasia sa bude trénovať inde, aby sa povrch nepoškodil

p. Fatura:
- k regenerácií tráv. porastu na ihrisku - o trávnik sa treba starať, ak sa tam dajú toľké peniaze, niekto musí byť zodpovedný za to, aby sa v lete zalieval, kosil, upravoval ho a pod.


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č.4, 6, 7, 8, 9, 11, 12/2008 boli jednomyselne schválené.

Uznesenie č.1, 2/2008 - za hlasovalo 8 poslancov /p. Barčák, p. Palica, p. Židek, p. Ing. Homola, p. Fatura, p. Vyrobík. p. Sabelová a p. Chrenšť. Nehlasoval 1 poslanec /p. Hurík/.

Uznesenie č.3/2008 - za hlasovalo 6 poslancov /p. Palica, p. Židek, p. Ing. Homola, p. Sabelová, p. Chrenšť, p. Fatura/, proti bol 1 poslanec /p. Barčák/, 1 poslanec sa zdržal hlasovania /p. Vyrobík/, nehlasoval 1 poslanec /p. Hurík/.

Uznesenie č.5/2008 - za hlasovalo 7 poslancov /p. Židek, p. Ing. Homola, p. Fatura, p. Vyrobík, p. Chrenšť , p. Sabelová a p. Hurík /, proti bol 1 poslanec / p. Barčák/, hlasovania sa zdržal 1 poslanec / p. Palica/.

Uznesenie č.10 - za hlasovalo 8 poslancov /p. Palica, p. Židek, p. Ing. Homola, p. Fatura, p. Vyrobík, p. Sabelová, p.Chrenšť, p. Hurík/, hlasovania sa zdržal 1 poslanec /p. Barčák/.

Uznesenie č.13/2008 - za hlasovalo 6 poslancov /p. Barčák, p. Židek, p. Ing. Homola, p. Vyrobík, p. Palica, p. Hurík/, hlasovania sa zdržali 3 poslanci p. Fatura, p. Sabelová, p. p. Chrenšť/.

Prijaté uznesenia OZ (čísla 1 - 13/2008):


U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 25. 01. 2008 číslo 1/2008

k správe o plnení uznesení č. 158 - 173/2007 prijatých na zasadnutí OZ dňa 21. 12. 2007

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení č. 158 - 173/2007 prijatých na zasadnutí OZ dňa 21. 12. 2007

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení č. 158 - 173/2007 prijatých na zasadnutí OZ dňa 21. 12. 2007

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 25. 01. 2008 číslo 2/2008

k návrhu rozpočtu ZŠ a ŠKD Korňa na rok 2008

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

a/ p r e j e d n a l o
návrh rozpočtu ZŠ a ŠKD Korňa na rok 2008

b/ s c h v a ľ u j e
rozpočet ZŠ Korňa na rok 2008 podľa predloženého návrhu:
príjmy: 7 200 000,- Sk
výdavky: 7 200 000,- Sk

rozpočet ŠKD Korňa na rok 2008 podľa predloženého návrhu:
príjmy: 311 000,- Sk
výdavky: 311 000,- Sk

c/ u k l a d á
Mgr. Šufliarskemu, riaditeľovi ZŠ Korňa dodržiavať schválený rozpočet ZŠ a ŠKD na rok 2008


U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 25. 01. 2008 číslo 3/2008

k návrhu rozpočtu MŠ so ŠJ Korňa na rok 2008

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

a/ p r e j e d n a l o
návrh rozpočtu MŠ so ŠJ Korňa na rok 2008

b/ s c h v a ľ u j e
rozpočet MŠ so ŠJ Korňa na rok 2008 podľa predloženého návrhu:
príjmy: 2 359 000,- Sk
výdavky: 2 359 000,- Sk

c/ u k l a d á
riad. p. Bernátovej dodržiavať schválený rozpočet MŠ so ŠJ Korňa na rok 2008


U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 25. 01. 2008 č. 4/2008

k správam o výkone samosprávy za rok 2007

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

a/ p r e j e d n a l o
správy o výkone samosprávy na jednotlivých úsekoch OÚ za rok 2007

b/ b e r i e n a v e d o m i e
správy o výkone samosprávy na jednotlivých úsekoch OÚ za rok 2007


U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 25. 01. 2008 č. 5/2008

k žiadosti TJ Kysučan Korňa o finančný príspevok na regeneráciu trávnatej plochy na ihrisku

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť TJ Kysučan Korňa o finančný príspevok na regeneráciu trávnatej plochy na ihrisku

b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť TJ Kysučan Korňa o finančný príspevok na regeneráciu trávnatej plochy na ihrisku

c/ u k l a d á
členom TJ Kysučan Korňa zistiť prieskum trhu a najvýhodnejšiu ponuku treba predložiť na budúce zasadanie OZ


U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 25. 01. 2008 č. 6/2008

k rozsudku OS Čadca č. 13C 30/2002 zo dňa 7. 12. 2007, ktorý určil neplatnosť kúpnej zmluvy zo dňa 6. 3. 1986.

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

a/ p r e j e d n a l o
rozsudok OS Čadca č.13C30 /2002 zo dňa 7. 12. 2007

b/ b e r i e n a v e d o m i e
rozsudok OS Čadca č.13C30 /2002 zo dňa 7. 12. 2007

c/ u k l a d á
právnemu zástupcovi obce JUDr. Celestínovi Stehurovi do 29.1. 2008 podať odvolanie proti rozsudku č. 13C 30/2002


U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 25. 01. 2008 č. 7/2008

k žiadosti p. Tibora Sabelu, bytom Korňa, Vyšná Korňa 911 o posúdenie stavu prístupovej cesty k rodinnému domu.

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p.Tibora Sabelu, bytom Korňa, Vyšná Korňa 911 o posúdenie stavu prístupovej cesty k rodinnému domu.

b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť p.Tibora Sabelu, bytom Korňa, Vyšná Korňa 911 o posúdenie stavu prístupovej cesty k rodinnému domu.

c/ ž i a d a
starostu obce, aby zvolal stavebné konanie za účasti všetkých dotknutých strán


U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 25. 01. 2008 č. 8/2008

k žiadosti Neinvestičného fondu „Svetielko pomoci" o finančný príspevok pre činnosť fondu a na pomoc onkologicky chorým deťom.

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Neinvestičného fondu „Svetielko pomoci" o finančný príspevok pre činnosť fondu a na pomoc onkologicky chorým deťom.

b/ s c h v a ľ u j e
finančný príspevok Neinvestičnému fondu „Svetielko pomoci" 3000,- Sk

c/ u k l a d á
Ing. Jane Brezinovej, ekonómke OÚ uhradiť schválený finančný príspevok


U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 25. 01. 2008 č. 9/2008

k žiadosti p. Radoslava Ježíka, bytom Korňa, Vyšná Korňa 88 o poskytnutie sociálnej pomoci.

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Radoslava Ježíka, bytom Korňa, Vyšná Korňa 88 o poskytnutie sociálnej pomoci.

b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť p. Radoslava Ježíka, bytom Korňa, Vyšná Korňa 88 o poskytnutie sociálnej pomoci.

c/ u k l a d á
komisií sociálno zdravotnej a bytovej, aby na svojom zasadaní prejednala žiadosť p. Ježíka a stanovisko predložila na nasledujúce zasadanie OZ


U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 25. 01. 2008 č. 10/2008

k zrušenia uznesenia č. 170/2007 - ponuka Ing. Vladimíra Kubinca, bytom Makov č. 65 na komplexné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy od 01. 01. 2008 na týchto úsekoch:

územné plánovanie, stavebný poriadok i s drobnými stavbami, vyvlastňovacie konanie, pozemné komunikácie, štátna vodná správa, ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajina - výrub stromov.

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

a/ p r e j e d n a l o
zrušenie uznesenia č. 170/2007 - ponuka Ing. Vladimíra Kubinca, bytom Makov č. 65 na komplexné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy od 01. 01. 2008 na týchto úsekoch:

územné plánovanie, stavebný poriadok i s drobnými stavbami, vyvlastňovacie konanie, pozemné komunikácie, štátna vodná správa, ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajina - výrub stromov.

b/ r u š í
uznesenie č. 170/2007 - ponuka Ing. Vladimíra Kubinca, bytom Makov č. 65 na komplexné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy od 01. 01. 2008 na týchto úsekoch:

územné plánovanie, stavebný poriadok i s drobnými stavbami, vyvlastňovacie konanie, pozemné komunikácie, štátna vodná správa, ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajina - výrub stromov.

c/ ž i a d a
starostu obce, aby mandátnu zmluvu uzavrel s. Ing. Beátou Jurgovou, bytom Podvysoká 129, ktorá zastupuje Ing. Vladimíra Kubinca. Mandátna zmluva musí byť uzavretá za tých istých podmienok ako bolo dohodnuté s p. Ing. Kubincom.


U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 25. 01. 2008 číslo 11/2008

k úprave rozpočtu obce za 4. štvrťrok 2007

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o v K o r n i

a/ p r e j e d n a l o
úpravu rozpočtu obce za 4. štvrťrok 2007

b/ s c h v á l i l o
úpravu rozpočtu na 4. štvrťrok 2007 podľa predloženého návrhu:
zvýšené príjmy o: 176 000,- Sk
zvýšené výdavky o: 126 000,- Sk


U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 25. 01. 2008 číslo 12/2008

k návrhu DHZ o zmenu položky všeobecný materiál pre DHZ na položku odevy a materiál pre DHZ

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o v K o r n i

a/ p r e j e d n a l o
návrh DHZ o zmenu položky všeobecný materiál pre DHZ na položku odevy a materiál pre DHZ

b/ s c h v a ľ u j e
zmenu položky všeobecný materiál pre DHZ na položku odevy a materiál pre DHZ


U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 25. 01. 2008 číslo 13/2008

k návrhu p. Jozefa Vyrobíka, poslanca OZ o zverejnenie mesačnej uzávierky a diskusie zo zasadania OZ na internetových stránkach obce

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o v K o r n i

a/ p r e j e d n a l o
návrh p. Jozefa Vyrobíka, poslanca OZ zverejniť na internetových stránkach obce mesačnú uzávierku a diskusiu zo zasadania OZ

b/ s c h v a ľ u j e
zverejňovať na internetových stránkach obce mesačnú uzávierku a diskusiu zo zasadania OZ

c/ u k l a d á
administrátorovi internetových stránok zverejňovať mesačnú uzávierku a diskusiu zo zasadania OZ