Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa: 13. 11. 2008

Obec   K o r ň a   v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 3, § 21ods. 2, § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   u s t a n o v u j e