Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdfVZN_odpady_2011.pdf191.94 KB

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010.

pdfvzn2010navrh.pdf144.04 KB

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Korňa o prevádzke domu smútku a cintorína

Obecné zastupiteľstvo v Korni podľa § 4 odst.3 a § 6 zákona 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z.o pohrebníctve vydáva pre územie obce Korňa toto všeobecné záväzné nariadenie.

Obec Korňa na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 2 písm. d/ zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa, schválené uznesením č. 132/2008, o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Korňa.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Korňa /ďalej len nariadenie/ je spôsob určenia poskytovania opatrovateľskej služby, úhrady, výšky úhrady a spôsobu platenia za poskytnutú opatrovateľskú službu na území Obce Korňa.

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa: 13. 11. 2008

Obec   K o r ň a   v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 3, § 21ods. 2, § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   u s t a n o v u j e