Obec Korňa, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky v použitom postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou (podľa § 117 tohto zákona) súvisiacim s  predmetom zákazky: Dodanie drevených peletiek na vykurovanie budovy OÚ.

V prípade, že budete reagovať na uvedenú výzvu riaďte sa pokynmi výzvy na predloženie ponuky uvedených v prílohe predmetnej výzvy.

Výzva_na_predkladanie_ponúk.pdf141.67 KB

Prílohy:

Príloha_č.1_a_Čestné_vyhlásenie_FO.docx

Príloha_č.1_b_Čestné_vyhlásenie_PO.docx

Príloha_č.2_Identifikačné_údaje_uchádzača_.docx

Príloha_č.3_Návrh_na_plnenie_kritéríí.docx

Príloha_č.4_Návrh_Kúpnej_zmluvy.docx

Späť