Obec Korňa Vám v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že v termíne od: 02.05.2019 07:15 hod. do: 02.05.2019 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta:

EIC kód odberného miesta  Časť obce  Ulica  Číslo domu 
 24ZSS7089193000C  Korňa  Korňa  341
 24ZSS70891940007  Korňa  Korňa  342
 24ZSS70891950002  Korňa  Korňa  343

Späť