logo energeticka uspornost

Názov projektu:                             Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ obce Korňa

Kód projektu:                                 310041K714

Cieľ projektu:                                 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Zníženie energetickej

                                                        náročnosti budovy OÚ Korňa.

Miesto realizácie projektu:          obec Korňa

Výzva:                                             OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Operačný program:                       Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom:          Európsky fond regionálneho rozvoja

Zmluvná výška NFP:                     282 348,37 €

 

Začiatok realizácie hlavných aktivít:              03/2019

Ukončenie realizácie hlavných aktivít:          12/2019

 

Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Korňa.

 

Projekt zahŕňa:

Stavebné práce - realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti budovy (zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa a výmena otvorových konštrukcií, modernizácia vykurovania - výmena starého kotla na uhlie a drevo za kotol na pelety, modernizácia osvetlenia a modernizácia prípravy teplej vody inštaláciou fotovoltaických panelov).

V dôsledku realizácie projektu dôjde k obnove budovy obecného úradu nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 1870,6 m² s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy. Realizáciou projektu dôjde k naplneniu plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a k dosiahnutiu energetickej triedy budovy na úrovni A0 - ultranízkoenergetická budova.

 

Druh projektu:  dopytovo orientovaný projekt

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

Späť