Názov projektu: Zberný dvor Korňa


Cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.


Kód projektu: 310011B510


Zmluvná výška NFP: 353 435,20 EUR


Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 3/2017


Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 2/2018

Späť