Aktuálne dianie

poslednaveceraPrajem vám milostiplné prežitie Veľkej noci, sviatkov jari a vzkriesenia.

"V prvý deň po sobote veľmi včas ráno šli k hrobu a niesli vonné veci, ktoré boli pripravili. Ale kameň našli odvalený od hrobu a keď vošli doň, nenašli telo Pána Ježiša. Keď boli nad tým v rozpakoch, ajhľa, dvaja mužovia vo skvúcom rúchu zastali si vedľa nich a keď sa preľakli a sklopili zraky k zemi, povedali im títo mužovia: Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet Ho tu, ale vstal."

Oznamujeme predajcom (stánkarom), ktorí prídu predávať tovar na Korňanské hody dňa 15.6.2014, že musia mať na preukázanie živnostenský list a číslo registračnej pokladnice (DKP), ktoré je potrebné k poplatku dani za užívanie verejného priestranstva a k oznámeniu o vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Poplatky sa budú vyberať na mieste v hotovosti.

den matiek 2016 640px.previewProgram otvoril príhovorom pán starosta Štefan Belko, ktorý sa poďakoval všetkým mamičkám a babičkám. V úvode vystúpili ženy zo súboru Nevädza s pestrou paletou piesní pod vedením Mgr. Šufliarskeho. Potom nasledovalo vystúpenie našich žiakov na Obecnom úrade pre mamičky a babičky z obce.

Základná škola Korňa, ŠSZČ, detský klub, Materská škola Korňa

Vyhlásenie 8.ročníka súťaže vo výtvarnom prejave detí na tému:

„Iskra – posol plameňa“

Generálny sekretár DPO SR, prezident HaZZ, OV DPO Čadca, OR HaZZ Čadca v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Korňa, ZŠ Korňa, MŠ Korňa vyhlasujú túto súťaž vo výtvarnom prejave detí v troch vekových kategóriách:

1. Kategória – veková hranica do 9 rokov (dolná hranica nie je stanovená)

2. Kategória – veková hranica od 10 do 12 rokov

3. Kategória – veková hranica od 13 do 15 rokov

Mikulas2011clanokmalyZvedavé detské očká potešil Mikuláš, ktorý zavítal do obce Korňa na koči v sprievode anjelikov a čertíkov. V kinosále kultúrneho domu ich už čakali nedočkavé detičky s rodičmi. V úvode predseda kultúrnej komisie p. Rastislav Fatura vysvetlil tradíciu Mikuláša. Potom už pódium patrilo súboru Talentárium, tanečnej skupine 4TEENS a TEENSKISS z miestnej ZŠ . V pestrej zmesi tancov, piesní, básni, hry na heligónke a divadielka privítali Mikuláša.

Žiaci 8.A triedy sa prostredníctvom grantového programu BUS – praktický čin, ktorý podporuje Nadácia pre deti Slovenska učili spoznávať svet financií. Počas celého roka sa postupne naučili zostaviť osobný rozpočet, rodinný rozpočet, orientovať v bankových produktoch. Sami si naplánovali aktivity, urobili rozpočet, nakúpili materiál a výťažok z čiastkových aktivít použili pre sociálne odkázané deti našej školy.

Dňa 19.4.2013 sa na Základnej škole v Turzovke uskutočnil jubilejný 10. ročník Veľkonočného volejbalového turnaja. Medzi pozvanými bol aj tím ZŠ Korňa, ktorú reprezentovali za učiteľov – Ing. M. Mitková, Mgr. Z. Gregorová, Mgr. J. Jedinák a sympatizanti našej školy – M. Gregor, D. Mitka, R. Sučík, J. Kupková a M. Dubačová. Na turnaji sa zúčastnili okrem nášho tímu ZŠ Turzovka - organizátor, Samospráva Turzovka, Vlasta tím a CVČ Turzovka. Náš tím dosiahol historický úspech, za čo vďačíme poctivej príprave na tréningoch.

HDNaša škola sa zapojila do projektu Nadácie pre deti Slovenska, ktorý je zameraný na rozvoj životných zručností detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako aj komunitu obce.

Projekt je celoročný s viacerými aktivitami.

Dlhodobou aktivitou je zefektívnenie systému prípravy na vyučovanie a rozvoj životných zručností deti, ktoré sa realizuje formou poobedňajších doučovacích blokov zvlášť pre 1. a 2. stupeň.

Cieľom bolo naučiť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia ako sa majú systematicky a efektívne pripravovať denne na vyučovanie.