Aktuálne dianie

V súvislosti s možným šírením koronavírusu sa obec Korňa riadi usmerneniami inštitúcií, ktoré majú v kompetencii vydávať rozhodnutia v danej oblasti.

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a v nadväznosti na žiadosť Ministerstva vnútra SR o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia vírusu v SR, zo dňa 6. marca 2020, Obec Korňa:

  • vyzýva všetkých organizátorov kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, aby zvážili organizovanie hromadných podujatí, resp. pri organizácii verejných podujatí prijali všetky preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu;
  • odporúča právnickým a fyzickým osobám (podnikateľom) na území obce Korňa, aby prijali všetky preventívne opatrenia smerujúce k minimalizácii možného šírenia vírusu;
  • vyzýva obyvateľov, aby sa správali zodpovedne, primerane k svojmu zdravotnému stavu a zdravotnému stavu svojho najbližšieho okolia a zvážili svoju účasť na organizovaných kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach a taktiež v zariadeniach so zvýšeným až hromadným výskytom osôb;

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od 18.03.2020 07:30 hod. do 18.03.2020 13:45 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny

Oznamujem rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka bude v sobotu, 4. apríla 2020, od 8:00 hod - 11:00 hod. na prízemí, v prístavbe školy.

Tešia sa na Vás pani učiteľky a rozprávková krajina!

K zápisu prosím doniesť občianske preukazy rodičov a rodný list dieťaťa. Poprosím rodičov, aby na web stránke školy dopredu vyplnili elektronickú prihlášku. Nájdete ju na ľavom zelenom paneli: www.zskorna.edupage.org/register

Mgr. Jaroslava Srničková
riaditeľka ZŠ Korňa

Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov, najmä seniorov, na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.