V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že od 21. 05. 2020 od 07:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti Komaníková

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta s popisnými číslami uvedené v prílohe.

Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 21.05.2020 17:30 a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

Oznámenie_o_prerušení_distribúcie_elektiny_pre_popisné_čísla.pdf163.57 KB