V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 03.07.2019 07:15 do: 03.07.2019 15:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta s popisným číslom 399, 401, 402, 405, 406, 407, 408, 410, 412, 413, 414, 441, 507, 874.

Späť