HDNaša škola sa zapojila do projektu Nadácie pre deti Slovenska, ktorý je zameraný na rozvoj životných zručností detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako aj komunitu obce.

Projekt je celoročný s viacerými aktivitami.

Dlhodobou aktivitou je zefektívnenie systému prípravy na vyučovanie a rozvoj životných zručností deti, ktoré sa realizuje formou poobedňajších doučovacích blokov zvlášť pre 1. a 2. stupeň.

Cieľom bolo naučiť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia ako sa majú systematicky a efektívne pripravovať denne na vyučovanie.

Treťou aktivitou bolo vzdelávanie komunity obce – rodičov, ako správne narábať s financiami – aktivita BUS.

Mamičky a staré mamy sa naučili zostaviť si na počítači rozpočet, efektívne narábať s financiami, vytvoriť si tabuľku a taktiež mailový účet.

Po ukončení kurzu dostali certifikát o absolvovaní vzdelávania.

Poslednou aktivitou bude tréning životných zručností, v rámci ktorého žiaci absolvujú výlet po kultúrnych a prírodných pamiatkach hornokysuckého regiónu.

Vyvrcholením projektu bude vytvorenie spoločného posteru dokumentujúceho priebeh záverečnej aktivity.

Srničková, riaditeľka ZŠ Korňa

Fotogaléria projektu: http://zskorna.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=234